ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ลดาวรรณ บัวผัน
คำค้น : QUALITY ASSURANCE , AUDITING CRITERIA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000880
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเกณฑ์ตรวจสอบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์4 คณะที่เข้าร่วมโครงการนำร่องของทบวงมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาตามองค์ประกอบ 9 ด้าน คือ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน (2) การเรียนการสอน (3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา(4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (7) การบริหารจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9)ระบบและกลไกการประกันคุณภาพเกณฑ์ตรวจสอบนี้สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 แห่ง คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นนำผลจากการสัมภาษณ์มาสร้างเป็นแบบสอบถามแล้วส่งกลับไปยังกลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีจำนวน 550 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการสายก ข และ ค และได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 245 ฉบับ จากคำตอบจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามมีความเชื่อถือได้น้อยจึงทำการคัดเลือกแบบสอบถามโดยใช้วิธีการ 3 วิธี คือ (1) พิจารณาจากการที่ตอบได้เขียนตอบแสดงความคิดเห็น (2) แบบสอบถามผู้ตอบตอบไม่ครบถ้วน (3) เลือกแบบสอบถามเฉพาะผู้ตอบที่มีภาระงานตรงกับองค์ประกอบ หลังจากใช้วิธีการทั้ง3 วิธีดังกล่าว ทำให้เหลือแบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จำนวน 159 ฉบับผลการวิจัยสรุปได้ว่า เกณฑ์ตรวจสอบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพมี 5 ระดับ และเกณฑ์ที่ได้มีความตรงตามเนื้อหา ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 7 คน

บรรณานุกรม :
ลดาวรรณ บัวผัน . (2543). การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลดาวรรณ บัวผัน . 2543. "การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลดาวรรณ บัวผัน . "การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ลดาวรรณ บัวผัน . การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.