ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
นักวิจัย : ปรเมศวร์ บุญยืน
คำค้น : MODEL , FIELDTRIP , ENVIRONMENTAL EDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000839
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ และนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา และด้านการจัดการศึกษานอกสถานที่ จำนวน 20 ท่านได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบลูกโซ่ ผู้วิจัยใช้เทคนิคเดลฟายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 3 รอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบสุดท้าย ทำให้ได้ข้อความสำหรับรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ จำนวน 132 ข้อ จากทั้งหมด 156ข้อ 2. รูปแบบประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด 9 ขั้นตอนซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 การกำหนดเนื้อหา : เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาควรอยู่บนพื้นฐานของการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นในการกำหนดเนื้อหาที่สามารถส่งเสริมให้เกิดทักษะและการปฏิบัติ 2.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ของการศึกษานอกสถานที่ควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ พื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ของการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งแยกออกเป็นวัตถุประสงค์ประเภทต่างๆ คือ พุทธิพิสัย, จิตพิสัยและทักษะพิสัย 2.3 การเตรียมสถานที่ : ประกอบด้วยขั้นตอนของการคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและการจัดเตรียม สถานที่ 2.4 การเตรียมตัวของครูผู้สอน : ครูผู้สอนควรได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหาร, การเตรียมความพร้อมโดยทั่วไป, การกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัย 2.5 การเตรียมตัวผู้เรียน : ผู้เรียนควรได้มีการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ คือ การเตรียมความพร้อมโดยทั่วไป, การเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่ใช้ในการศึกษา และการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการศึกษา 2.6 การดำเนินกิจกรรมการศึกษา : กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่หมายรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรมของครูผู้สอน และการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 2.7 การสรุปบทเรียน : เป็นขั้นตอนของการให้ผู้เรียนได้ทำการสรุปบทเรียนด้วยตนเองจากความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษานอกสถานที่ 2.8 การประเมินผล : คือ การประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน 2.9 การจัดกิจกรรมต่อเนื่อง : เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนขยายผลการเรียนรู้และทักษะที่ได้จากกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม มาใช้ในโรงเรียนและชุมชน

บรรณานุกรม :
ปรเมศวร์ บุญยืน . (2543). การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรเมศวร์ บุญยืน . 2543. "การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรเมศวร์ บุญยืน . "การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ปรเมศวร์ บุญยืน . การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.