ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูมิหลังของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภูมิหลังของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
นักวิจัย : พจนีย์ ไชวาริล
คำค้น : BACKGROUND , MOTIVATION , BANGKOK , SENATE , ELECTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆและแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพ-มหานคร จำนวน 264 คน ที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543การเก็บข้อมูลในด้านภูมิหลังของผู้สมัคร ใช้ข้อมูลจากใบสมัคร เอกสารแนะนำตัว จากการสัมภาษณ์ และจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับในด้านแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้งใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครจำนวนหนึ่ง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลางจากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีข้อสมมุติฐานสองประการ คือ ประการแรก ผู้สมัครส่วนมากมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานและประการที่สอง ผู้สมัครส่วนมากมีแรงจูงใจในด้านชื่อเสียงเป็นเกียรติยศเป็นหลัก ผลการศึกษาทางด้านภูมิหลัง พบว่า ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นผู้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง และดำรงตำแหน่งสูงในหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับสมมติฐานประการแรก ส่วนการศึกษาในด้านแรงจูงใจในการลงสมัครับเลือกตั้งพบว่า มีแรงจูงใจหลัก 4 ประเภท คือ (1) แสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ พบว่าผู้สมัครที่มีแรงจูงใจประเภทนี้เห็นว่า วุฒิสภาเป็นสภาอันทรงเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำหนดให้วุฒิสภามา จากการเลือกตั้ง (2) ความสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองเป็นความต้องการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (3) แสวงหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือกลุ่มเป็นความต้องการที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ตนเองทำงานหรือมีความผูกพันอยู่ด้วยหรือหาประโยชน์อื่น ๆ (4) ความคลั่งไคล้ทางการเมืองเป็นความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ โดยรู้ดีว่าตนเองจะไม่ได้รับเลือกตั้ง ทั้งนี้ผู้สมัครส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศเป็นหลักสอดคล้องกับสมมุติฐานประการที่สอง

บรรณานุกรม :
พจนีย์ ไชวาริล . (2543). ภูมิหลังของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจนีย์ ไชวาริล . 2543. "ภูมิหลังของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจนีย์ ไชวาริล . "ภูมิหลังของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พจนีย์ ไชวาริล . ภูมิหลังของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.