ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
นักวิจัย : ผลิพันธุ์ พวงช่อ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000545
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ (Subsistence Economy)หรือการปลูกข้าวเพื่อยังชีพ มาเป็นเกษตรกรรมเพื่อการค้า (CommercialEconomy) หรือการปลูกปาล์มน้ำมัน ในหมู่บ้านปากน้ำ ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการเพาะปลูกข้าวที่เคยปฏิบัติและความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาแบบการสัมภาษณ์เจาะลึกครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือนรวมทั้งการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในชุมชน โดยมีสมมติฐานว่าการปลูกปาล์มน้ำมันจะส่งผลกระทบให้ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการเพาะปลูกข้าวลดน้อยลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนจากความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิไปสู่ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Members Check ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ (Trustworthiness)ผลการศึกษาพบว่า การปลูกปาล์มน้ำมันส่งผลกระทบให้ความเชื่อพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการเพาะปลูกน้อยลง และทำให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
ผลิพันธุ์ พวงช่อ . (2543). ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ผลิพันธุ์ พวงช่อ . 2543. "ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ผลิพันธุ์ พวงช่อ . "ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ผลิพันธุ์ พวงช่อ . ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.