ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ณ มาดา แสงนิ่มนวล
คำค้น : PERCEPTION , EXPECTATION , SATISFACTION , DEVELOPMENT PROJECT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000101
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการของกรุงเทพมหานคร โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างจำนวน 407 คน ที่มีความแตกต่างกันทางสถานภาพเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาความแตกต่างในเรื่องของการรับรู้ความคาดหวัง และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One way Anova และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS forWINDOWS ในการประมวลผล ผลการศึกษาระดับการรับรู้ ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อโครงการของกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารระดับปานกลาง มีการรับรู้การดำเนินโครงการในระดับต่ำ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง และมีความคาดหวังต่อโครงการในระดับสูงเช่นกัน ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า 1. ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ แตกต่างกัน 2. ประชาชนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน จะมีการรับรู้ข่าวสารโครงการไม่แตกต่างกัน 3. ประชาชนที่สมรสแล้ว มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าประชาชนที่เป็นโสด ส่วนประชาชนที่มีเพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา, รายได้ และลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการไม่แตกต่างกัน 4. ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวต่อเดือนและมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อโครงการแตกต่างกัน ประชาชนที่มี เพศ, อายุ, สถานภาพการสมรส, อาชีพ, รายได้, ลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกันมีความคาดหวังต่อโครงการไม่แตกต่างกัน 5. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับการรับรู้ ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อโครงการของทางกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
ณ มาดา แสงนิ่มนวล . (2543). การรับรู้ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณ มาดา แสงนิ่มนวล . 2543. "การรับรู้ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณ มาดา แสงนิ่มนวล . "การรับรู้ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ณ มาดา แสงนิ่มนวล . การรับรู้ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.