ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเอทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเอทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
นักวิจัย : กฤติกา จารุทะวัย
คำค้น : DESULFURIZATION , COAL , SUPERCRITICAL ETHANOL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001591
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการขจัดกำมะถันจากถ่านหินแม่เมาะด้วยเอทานอลโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์กึ่งต่อเนื่อง โดยศึกษาผลของอุณหภูมิความดัน เวลา และโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อร้อยละผลได้ การขจัดเถ้า และการขจัดกำมะถันจากผลการทดลองแสดงว่าการเพิ่มอุณหภูมิทำให้การสูญเสียน้ำหนักของถ่านหินและการขจัดกำมะถันเพิ่มขึ้น การเติมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ในช่วงที่ทำการศึกษามีส่วนช่วยในการขจัดเถ้าและกำมะถันไพไรต์ แต่ทำให้การขจัดกำมะถันอินทรีย์ลดลง ในกระบวนการขจัดกำมะถันให้ผลร้อยละการขจัดกำมะถันไพไรต์ 7.6-89.4 ร้อยละการขจัดกำมะถันอินทรีย์1.1-19.6 และร้อยละการขจัดกำมะถันรวม 13.7-47.7 ภาวะที่สามารถขจัดกำมะถันรวมได้สูงสุดคือ อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดัน 8.27 เมกะปาสคาล เวลา 60 นาที และเติมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 5 กรัมต่อลิตร และให้ผลร้อยละผลได้ถ่านหิน 81.2 ร้อยละการขจัดกำมะถันรวม 47.7 ร้อยละการขจัดเถ้า 10

บรรณานุกรม :
กฤติกา จารุทะวัย . (2544). การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเอทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กฤติกา จารุทะวัย . 2544. "การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเอทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กฤติกา จารุทะวัย . "การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเอทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
กฤติกา จารุทะวัย . การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเอทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.