ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์ควบคุม : มาตรการทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์ควบคุม : มาตรการทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม
นักวิจัย : บุณยฤทธิ ตั้งสุณาวรรณ
คำค้น : DETENTION CENTER , INTERMEDIATE SANCTION , IMPRISONMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001439
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงข้อจำกัดของมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยปัจจุบันที่ประสบปัญหาภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจำขั้นรุนแรง อันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดมาตรการทางเลือกที่เหมาะสมแทนการคุมขังในเรือนจำ สำหรับใช้ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดบางประเภทที่แม้จะยังไม่สมควรถูกคุมขังในเรือนจำเพราะส่งผลเสียและผลกระทบร้ายแรงโดยไม่จำเป็นหลายประการ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการปลอดภัยกับสังคมเช่นกันหากจะใช้เพียงมาตรการคุมประพฤติปกติในการควบคุมดูแลผู้กระทำผิดระหว่างอยู่ในชุมชน ผลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่านอกจากการใช้มาตรการคุมประพฤติปกติและการใช้เรือนจำในการคุมขังผู้กระทำผิดแล้ว ยังมีการใช้มาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างมาตรการคุมประพฤติปกติและการลงโทษจำคุกในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้วย โดยมีมาตรการควบคุมโดยใช้ศูนย์ควบคุมเป็นรูปแบบหนึ่งของมาตรการประเภทดังกล่าวมาตรการควบคุมโดยใช้ศูนย์ควบคุมจัดเป็นรูปแบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนที่มีการควบคุมแบบกึ่งควบคุมและมีระดับความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้กระทำผิด รองลงมาจากการคุมขังในเรือนจำ ผู้ที่ถูกส่งเข้ารับการควบคุมในศูนย์ควบคุมสามารถออกไปเรียนหนังสือทำงาน หรือใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้ตามปกติ แต่ต้องกลับเข้าศูนย์ควบคุมภายในเวลาที่กำหนด พร้อมกับรับมาตรการแก้ไขฟื้นฟูภายในศูนย์ควบคุมตามความจำเป็นของผู้กระทำผิดแต่ละคนอันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมได้ดียิ่งกว่ามาตรการคุมประพฤติปกติและไม่ส่งผลกระทบทั้งต่อผู้กระทำผิดและสังคมโดยไม่จำเป็นเช่นเดียวกับการลงโทษจำคุกอีกด้วย การนำมาตรการควบคุมโดยใช้ศูนย์ควบคุมมาบังคับใช้จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดมาตรการทางเลือกสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้กระทำผิดบางประเภทที่ไม่เหมาะสมทั้งกับการคุมขังในเรือนจำและการคุมประพฤติปกติในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมไทยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่จะสามารถปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดทุกประเภทอย่างเหมาะสมได้ โดยผู้วิจัยได้เสนอแนะให้ใช้ศูนย์ควบคุมเป็นสถานพินิจแบบกึ่งควบคุมสำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และใช้ศูนย์ควบคุมเป็นสถานที่สำหรับดำเนินการควบคุมแบบกึ่งควบคุมกับผู้ถูกคุมประพฤติบางประเภทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56วรรคสอง (4), ผู้ต้องโทษกักขังแทนค่าปรับ, ผู้ต้องหาหรือจำเลยบางประเภทที่ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี และผู้กระทำผิดบางประเภทที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกระยะสั้น ทั้งนี้ตามแนวทางด้านกฎหมายที่ได้เสนอไว้แล้ว

บรรณานุกรม :
บุณยฤทธิ ตั้งสุณาวรรณ . (2544). ศูนย์ควบคุม : มาตรการทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุณยฤทธิ ตั้งสุณาวรรณ . 2544. "ศูนย์ควบคุม : มาตรการทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุณยฤทธิ ตั้งสุณาวรรณ . "ศูนย์ควบคุม : มาตรการทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
บุณยฤทธิ ตั้งสุณาวรรณ . ศูนย์ควบคุม : มาตรการทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.