ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การต่อรองอำนาจของผู้หญิงจากการนำเสนอเรือนร่างผ่านสื่อนิตยสารไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การต่อรองอำนาจของผู้หญิงจากการนำเสนอเรือนร่างผ่านสื่อนิตยสารไทย
นักวิจัย : กนกวรรณ ไม้สนธิ์
คำค้น : NEGOTIATION , WOMEN'S BODY , PRESENTATION , MAGAZINES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001316
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะของภาพตัวแทน จากแนวคิดการสร้างและตีความหมายภาพด้วยตัวแทนเรือนร่างของผู้หญิง ปัจจัยเรื่อของการต่อรองอำนาจระหว่างผู้หญิงกับสื่อนิตยวารตามแนวคิดของการเมืองเรื่องของการต่อรอง จากการนำเสนอเรือนร่างผ่านสื่อนิตยสารไทย โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ศึกษาจากเอกสารภาพจากสื่อนิตยสารไทย เอกสารสิ่งพิมพ์อื่น และการสัมภาษณ์เชิงลึก นางแบบ บรรณาธิการนิตยสารหลัก นักสื่อสารมวลชนอื่น ๆ และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและสตรีนิยม ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะของภาพตัวแทนของเรือนร่างผู้หญิงในนิตยสารที่ผ่านกระบวนการใส่รหัสและต่อรองด้วยตัวผู้หญิงเอง สอดคล้องกับแนวคิดการต่อรองเพื่อกำหนดภาพตัวแทน คือ Reverse the Stereotype (การกลับทิศทางเสียใหม่), Substitutepositive image into negative image (การนำภาพบวกไปใส่แทนภาพลบ), Live withstereotypes but change meaning (การอยู่กับภาพตัวแทนนั้น แต่เปลี่ยนความหมายใหม่โดย stereotype ยังคงอยู่) 2. ลักษณะของการต่อรองเพื่อให้ได้ภาพตัวแทนผ่านการนำเสนอเรือนร่างตามที่ผู้หญิงต้องการประกอบด้วย การต่อรองกับเจ้าของทุน (ทุนนิยม), การต่อรองในกระบวนการผลิต(ช่างภาพและสไตลิส), การต่อรองกับสังคม 3. พบลักษณะการท้าทายแนวคิดสังคมแบบปิตาธิปไตยที่ปรากฏในสื่อนิตยสาร จากการที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายกำหนดภาพตัวแทนของเรือนร่างขึ้นเอง คือ นางแบบอยู่ในฐานะผู้กระทำให้มีภาพสวยงามจากการแสดงท่าทางของตนเอง โดยเลนส์ของกล้องเป็นเพียงเครื่องมือส่งผ่านภาพนั้น ๆ นางแบบสร้างความหมายของภาพเปลือยตามแนวคิดของตนเอง อย่างไรก็ตามการต่อรองยังอยู่ภายใต้กรอบจำกัดของทุนนิยมและปิตาธิปไตย ในลักษณะที่นางแบบไม่มีโอกาสเลือกที่จะไม่ถ่าย หรือไม่มีนางแบบคนใดกล่าวตำหนิผู้รับสารที่บริโภคภาพดังกล่าว

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ ไม้สนธิ์ . (2544). การต่อรองอำนาจของผู้หญิงจากการนำเสนอเรือนร่างผ่านสื่อนิตยสารไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กนกวรรณ ไม้สนธิ์ . 2544. "การต่อรองอำนาจของผู้หญิงจากการนำเสนอเรือนร่างผ่านสื่อนิตยสารไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กนกวรรณ ไม้สนธิ์ . "การต่อรองอำนาจของผู้หญิงจากการนำเสนอเรือนร่างผ่านสื่อนิตยสารไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
กนกวรรณ ไม้สนธิ์ . การต่อรองอำนาจของผู้หญิงจากการนำเสนอเรือนร่างผ่านสื่อนิตยสารไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.