ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ
คำค้น : EFFECTIVENESS , ENVIRONMENTAL CAMPAIGNS DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพแผนงานการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อรูปแบบสาร และเนื้อหาสาร เพื่อการรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิจัยข้อมูลจากเอกสาร ตัวอย่างสื่อทุกชนิด และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนงานการรณรงค์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 3 โครงการ มีการปรับเปลี่ยนจากแผนเดิมที่วางไว้ในทุกโครงการ โดยส่วนใหญ่การปรับแผนรณรงค์ยังไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของการรณรงค์ และ เพื่อให้การรณรงค์ได้รับผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น แต่เป็นผลจากการพบปัญหาอุปสรรคการใช้สื่อที่ได้กำหนดไว้ตามแผนหรือสถานการณ์แวดล้อมที่มาบังคับ โดยการปรับเปลี่ยนแผนโดยส่วนใหญ่ เป็นการยกเลิกการใช้สื่อที่ประสบปัญหาและนำวงเงินไปเพิ่มเติมการใช้สื่อในประเภทอื่น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแผนงานการณรงค์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ ยังคงมีประสิทธิภาพค่อนข้างน้อย 2. การใช้สื่อรณรงค์ พบว่า ความถี่ ความครอบคลุม และ ความต่อเนื่องการใช้สื่อยังมีน้อย และไม่สม่ำเสมอ รวมถึงการเลือกใช้สื่อกับเป้าหมายของการสื่อสาร พบการใช้สื่อเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ มากกว่าการสร้างจิตสำนึก หรือความตระหนักซึ่งยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการรณรงค์ 3. รูปแบบสารที่ใช้ในการรณรงค์ พบการเลือกใช้ในลักษณะการเน้นย้ำมากที่สุดรองลงมาได้แก่ รูปแบบสารเร้าความกลัว สำหรับรูปแบบสารที่มีความซับซ้อน ไม่มีการเลือกใช้รูปแบบสารประเภทนี้ในการรณรงค์ทุกโครงการ

บรรณานุกรม :
ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ . (2544). ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ . 2544. "ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ . "ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ . ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.