ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน
นักวิจัย : เนตรทราย มณีโชติ
คำค้น : LABELING , SPORT NEWS AND PROGRAMMES , LANGUAGE OF SPORT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจลักษณะการใช้สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่วิเคราะห์ภาษาในเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาที่สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์นำเสนอ และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ทฤษฎีสัญญะวิทยาและการแทนในการศึกษากระบวนการสร้างความหมายของสมญานาม และแนวคิดเรื่องการใช้สมญานามในหนังสือพิมพ์มาเป็นกรอบในการอธิบายจุดมุ่งหมายและวิธีการใช้สมญานามของสื่อมวลชน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในข่าวและรายการกีฬา มีการให้สมญานามแก่ปัจเจกบุคคล คณะบุคคล องค์กรกีฬา ประเทศหรือสถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ การตั้งสมญานามซึ่งมีองค์ประกอบมาจากพฤติกรรมหรือลักษณะเด่นๆ ประการใดประการหนึ่งของบุคคลหรือสิ่งที่เป็นข่าว จะแสดงให้เห็นถึงความคิด จินตนาการ ทัศนคติในแง่บวกและลบของผู้ตั้งสมญานาม รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับแหล่งข่าว การใช้สมญานามทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์นั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษา ชนิดกีฬา บริบท รูปแบบของเนื้อหา ประเภทของสื่อ และธรรมชาติของสื่อ

บรรณานุกรม :
เนตรทราย มณีโชติ . (2544). สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เนตรทราย มณีโชติ . 2544. "สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เนตรทราย มณีโชติ . "สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
เนตรทราย มณีโชติ . สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.