ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
นักวิจัย : ดนัยนพ เกราะทอง
คำค้น : ~iINFORMATION SEEKING , INFORMATION NECESSITY , INFORMATION DESSEMINATION , THAI T. V. COLOR CHANNEL 3 M. C. O. T.~i
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001267
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง "กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท." นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบถึงความต้องการข้อมูลสารสนเทศกระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาไปใช้ในการทำงานโดยการวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 9 ฝ่าย ของไทยทีวีสีช่อง 3 คือ ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายข่าว, ฝ่ายรายการ, ฝ่ายผลิตรายการ, ฝ่ายศิลปกรรม, ฝ่ายโฆษณา, ฝ่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง, ฝ่ายออกอากาศและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ผลของการวิจัยนี้พบว่า เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.มีความต้องการและสนใจในเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการนำมาใช้เพื่อการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบมอบหมาย แหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ในสถานีหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ทราบข้อมูลสารสนเทศโดยตรง มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์การนำไปประกอบในการทำงานขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานี และวิจารณญาณส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ โดยเฉพาะงานของฝ่ายบริหาร, ฝ่ายข่าว, ฝ่ายผลิตรายการ, ฝ่ายรายการ, ฝ่ายโฆษณาและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ การขาดการประสานงานที่ดีในด้านข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน การไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการใช้ประกอบการทำงานได้จากแหล่งใด รวมถึงทั้งความยากง่ายของการได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและความกังวลในเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เจ้าหน้าที่บางคนขาดความกระตือรือร้น ในเรื่องความต้องการที่จะได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประกอบการทำงาน

บรรณานุกรม :
ดนัยนพ เกราะทอง . (2544). กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดนัยนพ เกราะทอง . 2544. "กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดนัยนพ เกราะทอง . "กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ดนัยนพ เกราะทอง . กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.