ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
นักวิจัย : อรรถวุฒิ แก้วสุทธิพล
คำค้น : REDEVELOPMENT , URBAN DESIGN , DEVELOPMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001091
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม และปัญหาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและเสนอรูปแบบในการปรับปรุงฟื้นฟู โดยใช้การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) เพื่อแก้ปัญหา และแสดงให้เห็นเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในย่านพาณิชกรรมนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ ปัญหาภูมิทัศน์เมืองและการจราจรบนถนนสายหลัก ปัญหาการใช้พื้นที่ริมน้ำไม่เหมาะสม และปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ แนวทางในการพัฒนาได้เสนอให้มีการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ประกอบด้วย 1. พื้นที่ตลาดสด โดยการรื้อถอนตลาดสดเดิมและอาคารตึกแถวข้างเคียง เพื่อสร้างอาคารตลาดสดใหม่ที่มีรูปแบบทันสมัย และมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น 2. พื้นที่ว่างริมน้ำ โดยการออกแบบพื้นที่และองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับการพักผ่อน 3. การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและการแก้ปัญหาการจราจรคับคั่งบนถนนสายหลักเพื่อเสริมสร้างความสวยงามให้กับเมือง ตลอดจนการให้ความสำคัญกับถนนที่สามารถพัฒนาให้เป็นแกนของเมืองที่สวยงามได้ และ 4. พื้นที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม เสนอวิธีการพัฒนาโดยการจัดรูปที่ดิน การวิจัยในครั้งนี้ยังได้เสนอแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ที่แสดงลำดับในการพัฒนาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามการศึกษาที่เสนอไว้ นอกจากนี้ยังได้สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต่อไป

บรรณานุกรม :
อรรถวุฒิ แก้วสุทธิพล . (2544). การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรรถวุฒิ แก้วสุทธิพล . 2544. "การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรรถวุฒิ แก้วสุทธิพล . "การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
อรรถวุฒิ แก้วสุทธิพล . การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.