ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธงอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธงอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : ชุลีกร เหมือนละม้าย
คำค้น : HOUSEHOLD HOUSING EXPENDITURE , HOUSEHOLD EXPENSES , PAYMENT FOR OCCUPANCY , PAYMENT FOR RESIDENCE USAGE EXPENSES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001040
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ด้วยค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนสำคัญของครัวเรือนการวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน ทั้งค่าใช้จ่ายในการครอบครองและค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัย และศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีระดับรายได้ต่างกัน โดยเลือกเทศบาลตำบลบางเสาธงอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีศึกษา เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการวางแผนพัฒนาชุมชน มีการวางกรอบความคิดเรื่องความสามารถในการจ่าย (Affordability)มีรูปแบบที่อยู่อาศัยและครัวเรือนที่มีระดับรายได้หลากหลายรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยทำการสำรวจด้วยวิธีการสุ่มสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างจำนวน 213 ตัวอย่างที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือนต่ำสุดคือ 665.00 บาทต่อเดือน สูงสุดคือ 53,710.31 บาทต่อเดือน โดยเฉลี่ยเท่ากับ 5,105.10 บาทต่อเดือนค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 36.13 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนโดยรวม เมื่อแบ่งค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยเป็นค่าใช้จ่ายในการครอบครองที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 2,995.94 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 21.20 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน และเป็นค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยเฉลี่ย 2,109.16 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 14.93 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างกันตามระดับรายได้ โดยครัวเรือนระดับรายได้ต่ำมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยต่อรายได้สูงกว่าครัวเรือนระดับรายได้สูง และสัดส่วนนี้ยังมีแนวโน้มลดลงเมื่อระดับรายได้ครัวเรือนสูงขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่า ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างกันตามลักษณะการครอบครองคือ กลุ่มซื้อที่อยู่อาศัยมีค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 10,762.42 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 49.97 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน กลุ่มเช่าซื้อที่อยู่อาศัยมีค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 3,031.26 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.19 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะเทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น หากมีการขยายการศึกษาไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ก็จะทำให้มีข้อมูลเปรียบเทียบและทราบค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยชัดเจนถูกต้องมากขึ้นสามารถใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์เรื่องอื่นต่อไป

บรรณานุกรม :
ชุลีกร เหมือนละม้าย . (2544). ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธงอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชุลีกร เหมือนละม้าย . 2544. "ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธงอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชุลีกร เหมือนละม้าย . "ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธงอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ชุลีกร เหมือนละม้าย . ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธงอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.