ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์
คำค้น : LAND UTILIZATION , ECONOMIC CHANGE , AGRICULTURAL SECTOR , EXTENDED BANGKOKMETROPOLITAN AREAS , CHACHOENGSAO PROVINCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร สภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาของภาคเกษตรกรรมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาได้แบ่งพื้นที่เกษตรกรรมออกเป็น3 เขต ตามความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพและระบบการเกษตร คือ 1) พื้นที่เกษตรกรรมที่ราบชายฝั่ง 2) พื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มเขตเกษตรชลประทาน และ 3) พื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มเขตเกษตรน้ำฝน วิธีการศึกษามีทั้งการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิการสำรวจภาคสนาม และการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตร เพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิด้านโครงสร้างการเกษตร ระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ข้อมูลด้านการผลิต การตลาดและการประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางกายภาพและระบบการเกษตรที่แตกต่างกันของพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร และทำให้ปัญหาของภาคเกษตรกรรมมีลักษณะและระดับความรุนแรงแตกต่างกันไปในพื้นที่แต่ละเขต สรุปได้ดังนี้1) ปัญหาด้านระบบการถือครองที่ดินเกิดขึ้นในทุกเขต 2) ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรมีระดับต่ำในเขตที่ราบลุ่มทั้งสองแห่ง 3) ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรมีความขัดแย้งในเขตที่ราบลุ่มทั้งสองแห่งเช่นกัน และ 4) ปัญหาความแตกต่างของรายได้ระหว่างครัวเรือนเกษตรในเขตที่ราบชายฝั่งที่สูงกว่าครัวเรือนเกษตรเขตอื่น ๆ แนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วย 1) ปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินในทุกเขตพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะเขตที่ราบชายฝั่ง 2) ส่งเสริมประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น โดยเน้นการจัดการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระบบปิด 3) ส่งเสริมรูปแบบการประกอบกิจกรรมเกษตรแบบก้าวหน้า เน้นการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตด้านการกสิกรรมในพื้นที่ที่เหมาะสม4) ยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรให้สูงขึ้น เน้นให้มีการส่งเสริมระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินในรอบปีให้มากขึ้นในเขตที่ราบลุ่มแบบเกษตรน้ำฝน และ 5) ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบผสมผสานและการปลูกพืชที่มีแนวโน้มการผลิตดี เช่น ผัก และ ผลไม้ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์ . (2544). การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์ . 2544. "การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์ . "การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์ . การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.