ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในประเทศไทย
นักวิจัย : ณัฐินี บัณฑะวงศ์
คำค้น : ECONOMIC ANALYSIS , REIMBURSEMENT POLICY , OPEN HEART SURGERY , THAILAND
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดค่าบริการทางการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด และปรับปรุงแนวทางการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อค่าบริการจะอยู่ภายใต้การวิเคราะห์ลักษณะของผู้ป่วย การปฏิบัติของแพทย์ที่ทำการรักษา และลักษณะของโรงพยาบาล การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาสำหรับโรงพยาบาล 3 ระดับซึ่งต้องมีข้อมูลทุติยภูมิที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีจำนวนค่ารักษาพยาบาลตามรายการครบถ้วนทุกรายการ และเป็นผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2541 ข้อมูลผู้ป่วยในเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยด้วยการวิเคราะห์ถดถอยสำหรับผู้ป่วยใน และการวิเคราะัห์ความแปรปรวนที่มีตัวแปรตามหลายตัว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการของผู้ป่วยในที่ผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ผลการศึกษาได้ตัวแบบใหม่ในการอธิบาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลและมีผลต่อค่ารักษาพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ อายุ จำนวนวันนอนของการป่วยแต่ละครั้งประเภทผู้ป่วยที่ได้รับการอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวนครั้งของการผ่าตัด และประเภทของโรงพยาบาล ค่าดัชนีที่ได้มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลต่อค่ารักษาพยาบาลดัชนีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เราจึงสามารถใช้ค่าดัชนีทำนายต้นทุนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในได้ การศึกษานี้เสนอให้มีนโยบายการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดว่าควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับต้นทุนการให้บริการเพื่อนำไปสู่การกำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินที่สะท้อนถึงต้นทุนในการให้บริการอย่างเป็นธรรมกับโรงพยาบาลในการนี้การศึกษาได้มีข้อแนะนำแนวทางการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดว่าควรจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งควรจะได้มีการจัดทำในรายละเอียดต่อไปได้แก่การนำปัจจัยที่มีผลต่อค่ารักษาพยาบาลมาคำนวณในการจ่ายเงินชดเชยให้กับสถานพยาบาลที่ทำการรักษา ซึ่งได้แก่ อายุ จำนวนวันนอน จำนวนครั้งของการผ่าตัด ประเภทผู้ป่วยที่ได้รับการอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุข และประเภทของโรงพยาบาลการสร้างระบบการทบทวนเวชระเบียน ภายในโรงพยาบาล และการกำหนดราคาค่าบริการของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

บรรณานุกรม :
ณัฐินี บัณฑะวงศ์ . (2544). การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐินี บัณฑะวงศ์ . 2544. "การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐินี บัณฑะวงศ์ . "การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ณัฐินี บัณฑะวงศ์ . การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.