ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การและวัฒนธรรมองค์การ กับความไว้วางใจในองค์การตามแนวคิดของชอว์ โรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การและวัฒนธรรมองค์การ กับความไว้วางใจในองค์การตามแนวคิดของชอว์ โรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จันทรา จุลเสวก
คำค้น : LEADERSHIP PRACTICES , ORGANIZATIONAL ARCHITECTURE , ORGANIZATIONAL CULTURE , ORGANIZATIONAL TRUST
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000831
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความไว้วางใจในองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การกับความไว้วางใจในองค์การตามแนวคิดของชอร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง จำนวน 354 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และความไว้วางใจในองค์การ ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .94, .87,.86, และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ความไว้วางใจในองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูง ((X)=3.56) 2. การแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้วางใจในองค์การ (r=.72) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การออกแบบองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้วางใจในองค์การ (r=.79)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้วางใจในองค์การ (r=.73)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดของชอร์ ที่เสนอไว้ว่า การแสดงภาวะผู้นำ การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในองค์การ

บรรณานุกรม :
จันทรา จุลเสวก . (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การและวัฒนธรรมองค์การ กับความไว้วางใจในองค์การตามแนวคิดของชอว์ โรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทรา จุลเสวก . 2544. "ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การและวัฒนธรรมองค์การ กับความไว้วางใจในองค์การตามแนวคิดของชอว์ โรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทรา จุลเสวก . "ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การและวัฒนธรรมองค์การ กับความไว้วางใจในองค์การตามแนวคิดของชอว์ โรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
จันทรา จุลเสวก . ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การและวัฒนธรรมองค์การ กับความไว้วางใจในองค์การตามแนวคิดของชอว์ โรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.