ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิในปี 2553

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิในปี 2553
นักวิจัย : จันทร์อัมพร รุณดี
คำค้น : PRIMARY CARE , PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000824
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาการบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2553 โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และ/หรือ การบริการในระดับปฐมภูมิ ในฐานะผู้กำหนดนโยบายผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกรรมการในอนุกรรมการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาลสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 19 คน ผลการวิจัย พบว่า การบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นทั้งหมดมี 195 รายการ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในรอบสุดท้ายว่าการบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2553 มีทั้งหมด191 รายการ จำแนกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) ลักษณะการบริการระดับปฐมภูมิ จำนวน15 รายการ 2) คุณลักษณะของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิด้านความรู้ความสามารถ ด้านบุคลิกลักษณะ และด้านคุณวุฒิ จำนวน 41 รายการ 3) บทบาท/ขอบเขตการให้บริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิของพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับพื้นฐาน จำนวน 9 รายการ 4) บทบาท/ขอบเขตการให้บริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิของพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง จำนวน 15 รายการ5) กิจกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจำนวน 111 รายการ

บรรณานุกรม :
จันทร์อัมพร รุณดี . (2544). การบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิในปี 2553.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทร์อัมพร รุณดี . 2544. "การบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิในปี 2553".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทร์อัมพร รุณดี . "การบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิในปี 2553."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
จันทร์อัมพร รุณดี . การบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิในปี 2553. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.