ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล
นักวิจัย : พรรณพิไล สุทธนะ
คำค้น : QIGONG , AEROBIC EXERCISE PROGRAM , WELLNESS , NURSING STUDENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก และเปรียบเทียบความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มที่ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิกกับกลุ่มที่ดำเนินชีวิตตามปกติกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2544 จำนวน 36 คน ได้รับการสุ่มแบบจับคู่คะแนนความสุขสมบูรณ์เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก 18 คนและกลุ่มควบคุมที่มีการดำเนินชีวิตแบบปกติ 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ใน 5 ท่าน และแบบประเมินความสุขสมบูรณ์ ซึ่งวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .95วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ แลเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มโดยใช้วิธีการทดสอบของวิลคอกซัน ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. นักศึกษาพยาบาลที่ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก มีความสุขสมบูรณ์สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก มีความสุขสมบูรณ์สูงกว่ากลุ่มที่ดำเนินชีวิตตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก สามารถเพิ่มความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาลได้ จึงควรนำโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิกมาไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรมเสริมหลักสูตร และควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีได้เข้าร่วมโปรแกรมตามความสนใจได้ตลอดปี

บรรณานุกรม :
พรรณพิไล สุทธนะ . (2544). ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณพิไล สุทธนะ . 2544. "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณพิไล สุทธนะ . "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
พรรณพิไล สุทธนะ . ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.