ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาในการค้นและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาในการค้นและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : อณิญพิไล เงินวิจิตร
คำค้น : SEARCH AND SEIZURE , ELECTRONIC EVIDENCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความผิดที่กระทำบนอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดปัญหามากมายในการสืบสวนโดยเฉพาะในขั้นตอนการค้นและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไม่อยู่ในสถานะที่มนุษย์สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ทั้งยังมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแต่ไม่คงทนถาวร จึงมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ตอบรับกระแสเรียกร้องในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล โดยบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญพร้อมกับสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานลักษณะที่สวนกระแสกันเช่นนี้ก่อให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจอย่างมาก การปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องศึกษาแนวความคิดในเรื่องการรักษาดุลยภาพระหว่างสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนกับการใช้อำนาจของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และใช้วิธีศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งประสบกับปัญหาดังกล่าวมาแล้ว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนได้เสนอแนวทางว่าในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ใช้บังคับควรปรับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีอยู่เท่าที่พอใช้บังคับได้ โดยกำหนดกรอบอำนาจเจ้าพนักงานในการค้นหาหลักฐานตลอดจนกำหนดระเบียบวิธีการยึดและเก็บรักษาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เขียนยังเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้นและการยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
อณิญพิไล เงินวิจิตร . (2544). ปัญหาในการค้นและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อณิญพิไล เงินวิจิตร . 2544. "ปัญหาในการค้นและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อณิญพิไล เงินวิจิตร . "ปัญหาในการค้นและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
อณิญพิไล เงินวิจิตร . ปัญหาในการค้นและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.