ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการผ่าตัดไส้ติ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการผ่าตัดไส้ติ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ ชาญยุทธกร
คำค้น : DIAGNOSIS RELATED GROUP (DRG) , UNIT COST , APPENDECTOMY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000776
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการผ่าตัดไส้ติ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544 เป็นการศึกษาแบบพรรณนา โดยใช้การศึกษาแบบย้อนหลังโดยการสุ่มตัวอย่าง 120 ตัวอย่างจากประวัติผู้ป่วยที่มารับการรักษาไส้ติ่งอักเสบด้วยวิธีการผ่าตัดไส้ติ่งทางหน้าท้อง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2543 ถึง 31 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกประชากร หน่วยต้นทุนที่ใช้ในการศึกษา คือ หอผู้ป่วยศัลยกรรมสามัญ หญิงและชายและ ห้องผ่าตัดฉุกเฉิน การศึกษาพบว่า ค่าฐานนิยมของจำนวนวันนอนของกลุ่มประชากรตัวอย่างในการผ่าตัดไส้ติ่งคือ 3 วัน โดยมีค่าต้นทุนเฉลี่ยสำหรับหอผู้ป่วยสามัญเพื่อการผ่าตัดไส้ติ่งเท่ากับ8,994.31 บาท เวลาเฉลี่ยในการผ่าตัดไส้ติ่งคือ 70 นาที และมีต้นทุนเฉลี่ยสำหรับห้องผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อการผ่าตัดไส้ติ่งมีค่าเท่ากับ 5,911.66 บาท ต้นทุนเฉลี่ยสำหรับค่ายาที่ใช้แก่ประชากรตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 199.44 บาท ต้นทุนเฉลี่ยสำหรับการวินิจฉัยโรคมีค่าเท่ากับ 502.35 บาท และรวมทั้งสิ้นมีต้นทุนต่อหน่วยสำหรับการผ่าตัดไส้ติ่งเท่ากับ 15,607.76 บาท ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางสำหรับการคิดต้นทุนของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมอื่น ๆ และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดตั้งค่าบริการทางการแพทย์ และเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

บรรณานุกรม :
เยาวลักษณ์ ชาญยุทธกร . (2544). การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการผ่าตัดไส้ติ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เยาวลักษณ์ ชาญยุทธกร . 2544. "การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการผ่าตัดไส้ติ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เยาวลักษณ์ ชาญยุทธกร . "การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการผ่าตัดไส้ติ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
เยาวลักษณ์ ชาญยุทธกร . การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการผ่าตัดไส้ติ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.