ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : ประเสริฐ จุฑา
คำค้น : CONDITION , PROBLEM , NEEDS , IMPLEMENTATION , CHILDREN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000735
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสระหว่างกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมและไม่ได้รับการอบรม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มที่ได้รับการอบรม 184 คน และกลุ่มที่ไม่ได้รับการอบรม 209 คน ทั่วประเทศเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบเอง ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2545 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสาธารณสุขกลุ่มที่ได้รับการอบรมมีสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีปัญหาในการดำเนินการน้อยกว่า (แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ) ในกลุ่มที่ได้รับการอบรมภาคเหนือมีปัญหาการดำเนินงานสูงกว่าภาคอื่น ๆ และในกลุ่มที่ไม่ได้อบรมภาคอีสานมีสภาพการดำเนินงานสูงที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของสภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตประกอบด้วย เพศ อายุ อายุราชการ ระยะเวลาปฏิบัติงานสุขภาพจิตวิชาชีพ ตำแหน่ง หน่วยงาน/กลุ่มงานที่สังกัด จำนวนเตียง จำนวนบุคลากรในกลุ่มงาน/ฝ่ายจำนวนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จำนวนผู้เข้ารับการอบรม การมีแผนงาน การนิเทศงานและการสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสควรพิจารณาและนำสิ่งที่พบในการศึกษาวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องยั่งยืน และขณะเดียวกันควรตระหนักถึงอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ จุฑา . (2544). สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประเสริฐ จุฑา . 2544. "สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประเสริฐ จุฑา . "สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ประเสริฐ จุฑา . สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.