ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคกลาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคกลาง
นักวิจัย : ปิยะดา เมธีวรรณกุล
คำค้น : HEALTH BEHAVIORS , THE CENTRAL REGION , THE CERTIFICATE LEVEL IN COLLEGES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000572
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง จำนวน 500 คนเป็นนักศึกษาชาย 285 คน นักศึกษาหญิง 215 คน ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา 481 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 96.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่ปฏิบัติดังนี้ นักศึกษาไม่เคย ได้รับการบำบัดรักษายาเสพติด (98.6%) ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน (97.3%) รับประทานผักหรือผลไม้ (96.9%) ไม่เคยทำแท้งหรือทำให้คู่นอนทำแท้ง (96.6%) ไม่เคย ตั้งครรภ์หรือทำให้คู่นอนตั้งครรภ์ (95.6%) แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้า และก่อนนอน (94.6%) ล้างมือหลังออกจากห้องน้ำทุกครั้ง (94.4%) ถอดปลั๊กไฟฟ้าออก หลังจากใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า (93.5%) ไม่เคยใช้สารเสพติด (89.8%) ไม่สูบบุหรี่ (87.3%) ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโทษหรือพิษภัยของยาเสพติด (83.7%) ดื่มนมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์ ที่ทำมาจากนม (77.1%) เคยคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งตอนหน้าของรถยนต์ (70.0%) รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ (58.6%) เคยสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (53.9%) 2. นักศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่ปฏิบัติดังนี้ นักศึกษามี ปัญหาขัดแย้งกับคนภายในครอบครัว (91.9%) ดื่มเครื่องดื่มจำพวกน้ำอัดลม (82.2%) ในเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานักศึกษาเคยมีปัญหาหรือเรื่องกลุ้มใจ (78.6%) เคยขับขี่ พาหนะสวนเส้นทางจราจร (62.8%) ดื่มชาหรือกาแฟ (55.3%) ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (52.8%) เคยขับรถฝ่าไฟแดง (47.2%) ไม่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันสูง (35.6%) เคยเปลี่ยนคู่นอน (8.9%) เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทางเพศ (5.0%)

บรรณานุกรม :
ปิยะดา เมธีวรรณกุล . (2544). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยะดา เมธีวรรณกุล . 2544. "การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยะดา เมธีวรรณกุล . "การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ปิยะดา เมธีวรรณกุล . การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.