ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : รำไพ เมฆาวิบูลย์
คำค้น : STUDENT AFFAIRS , STATE UNIVERSITIES , BANGKOK METROPOLIS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา จำนวน 215 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ และแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีการวางแผนการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนี้ (1) งานบริการแนะแนว มีการวางแผน การบริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน อาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม และมีการประเมินผล (2) งานบริการจัดหางาน มีการวางแผน มีการจัดบริการหางานพิเศษนอกเวลาเรียนภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและมีการประเมินผล (3) งานบริการทุนการศึกษา มีการวางแผน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและมีการประเมินผล(4) งานบริการอนามัยมีการวางแผน มีการบริการด้านการรักษาพยาบาลและมีการประเมินผล(5) งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา มีการวางแผนกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่จัดในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่คือ กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา และมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (6) งานวินัยนิสิตนักศึกษา มีการวางแผน มีการดำเนินงานด้านวินัยและการพัฒนานิสิตนักศึกษา และมีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ปัญหาส่วนใหญ่ในการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านขาดข้อมูลในการวางแผน ทุนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลน ขาดการร่วมมือของศิษย์เก่าในการรายงานผลการประกอบอาชีพและขาดการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
รำไพ เมฆาวิบูลย์ . (2544). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รำไพ เมฆาวิบูลย์ . 2544. "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รำไพ เมฆาวิบูลย์ . "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
รำไพ เมฆาวิบูลย์ . การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.