ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : วรรณรัตน์ คงเจริญ
คำค้น : BUILDING SHARED VISION , EDUCATIONAL TECHNOLOGISTS , LEARNING ORGANIZATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กับตัวแปรคัดสรรลักษณะส่วนบุคคลลักษณะงานและลักษณะองค์การ และ 3) เพื่อศึกษาตัวแปรคัดสรรที่ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเทคโนโลยีการศึกษาจำนวน 605 คนที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2543 ในสถาบันอุดมศึกษา 24 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในระดับมาก ลักษณะย่อยที่พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การคิดว่าอนาคตและความสำเร็จของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเป็นภาระงานของสมาชิกทุกคน 2) เมื่อทำงานผิดพลาดจะรับผิดชอบและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ 3) พยายามอย่างเต็มที่ในงานที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 2. ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับตัวแปรคัดสรรลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันพบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 35 ตัว 3 อันดับแรกได้แก่ 1) นักเทคโนโลยีการศึกษาใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน 2) หัวหน้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 3) นักเทคโนโลยีการศึกษาไว้วางใจซึ่งกันและกัน และพบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 5 ตัวคือ 1) จำนวนผู้บริหารภายในศูนย์ 2) ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา 3) ตำแหน่งฝ่ายบริการ 4) ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี และ 5) อายุระหว่าง 25-35 ปี 3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ มีตัวแปรที่สามารถอธิบายลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 48 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมดที่พบสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันได้เท่ากับ 88.3% 4. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้น มีตัวแปรที่สามารถอธิบายลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 8 ตัวได้แก่ 1) การให้รางวัลด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2) การร่วมแรงร่วมใจทำงาน 3) จำนวนผู้บริหาร 4) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 5) อายุระหว่าง 36-45 ปี 6) ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี 7) ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาอื่น และ 8) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษามีการกำหนดกฎระเบียบ ตามลำดับ โดยตัวแปรทั้งหมดที่พบสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันได้เท่ากับ 71.2%

บรรณานุกรม :
วรรณรัตน์ คงเจริญ . (2544). ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณรัตน์ คงเจริญ . 2544. "ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณรัตน์ คงเจริญ . "ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
วรรณรัตน์ คงเจริญ . ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.