ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นักวิจัย : ณัฏฐ์ สวัสดิวงษ์
คำค้น : BARCODE , ASSET MANAGEMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000343
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกระบวนการบริหารสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์และจัดทำโปรแกรมสนับสนุนเพื่อให้กระบวนการที่ได้ออกแบบไว้สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยอาศัยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ วิธีดำเนินการวิจัย เริ่มด้วยผู้วิจัยได้ศึกษาระบบการบริหารสินทรัพย์ของภาควิชาในปัจจุบัน จากนั้นผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์ในเรื่องการลงทะเบียนครุภัณฑ์ การตรวจนับ การซ่อมแซม การซ่อมบำรุง การโอนย้ายความรับผิดชอบและสถานที่จัดเก็บ การยืมคืน และการจำหน่ายออก ท้ายสุดผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการบริหารสินทรัพย์โดยครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว และได้จัดทำโปรแกรมสนับสนุน พร้อมกันนี้ผู้วิจัยได้นำระบบรหัสแท่ง (Barcode) มาใช้ในโปรแกรม เพื่อช่วยให้การบริหารสินทรัพย์มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ณัฏฐ์ สวัสดิวงษ์ . (2544). การพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฏฐ์ สวัสดิวงษ์ . 2544. "การพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฏฐ์ สวัสดิวงษ์ . "การพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ณัฏฐ์ สวัสดิวงษ์ . การพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.