ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรณาธิกรสำหรับสร้างแผนภาพสเตทชาร์ทและตัวสร้างชุดคำสั่งสำหรับวัตถุพร้อมทำงาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรณาธิกรสำหรับสร้างแผนภาพสเตทชาร์ทและตัวสร้างชุดคำสั่งสำหรับวัตถุพร้อมทำงาน
นักวิจัย : วุฒิพงษ์ เรือนทอง
คำค้น : ACTIVE OBJECT , STATECHART DIAGRAM , CODE GENERATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000314
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแผนภาพสเตทชาร์ทให้สามารถใช้แสดงพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานในระบบวัตถุพร้อมทำงานแบบโครงสร้างได้และทำการพัฒนาบรรณาธิกรสำหรับสร้างแผนภาพสเตทชาร์ทเพื่อใช้ในการสร้างแผนภาพสเตทชาร์ทสำหรับกำหนดพฤติกรรมให้กับวัตถุพร้อมทำงานพร้อมทั้งพัฒนาตัวสร้างชุดคำสั่งที่มีความสามารถในการแปลงจากแผนภาพสเตทชาร์ทเป็นชุดคำสั่งของวัตถุพร้อมทำงาน การปรับปรุงแผนภาพสเตทชาร์ทเพื่อให้สามารถใช้แสดงพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานกระทำโดยการเพิ่มเติมสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 1) สัญลักษณ์ของเหตุการณ์การเปลี่ยนค่าของตัวแปรพร้อมทำงาน 2) สัญลักษณ์ของเหตุการณ์ประเภทเวลาแบบเพิ่มเติม 3) สัญลักษณ์ของการกระทำในอนาคตของวัตถุพร้อมทำงานได้แก่ การเรียกฟังก์ชันล่วงหน้าและการกำหนดค่าล่วงหน้า ทำการพัฒนาบรรณาธิกรสำหรับสร้างแผนภาพสเตทชาร์ทแล้วทดสอบการใช้งานโดยการทดลองสร้างแผนภาพสเตทชาร์ทเพื่อกำหนดพฤติกรรมให้กับวัตถุพร้อมทำงานในโปรแกรมประยุกต์4 ระบบคือ ระบบแถวคอย ระบบแท็งก์ ระบบเครือข่าย และระบบเครื่องปรับอากาศ หลังจากนั้นจึงทำการสร้างชุดคำสั่งโดยอัตโนมัติเพื่อนำจำนวนของบรรทัดคำสั่งที่สร้างได้มาใช้ในการประเมินผลโดยการคำนวณหาอัตราส่วนโดยคิดเป็นร้อยละจากบรรทัดคำสั่งที่สร้างได้ต่อบรรทัดคำสั่งที่นำไปใช้งานจริง ในระบบแถวคอยสามารถสร้างชุดคำสั่งได้ร้อยละ 96.1 ระบบแท็งก์ได้ร้อยละ 71.3 ระบบเครือข่ายได้ร้อยละ 91.7 และระบบเครื่องปรับอากาศได้ร้อยละ 76.8

บรรณานุกรม :
วุฒิพงษ์ เรือนทอง . (2544). การพัฒนาบรรณาธิกรสำหรับสร้างแผนภาพสเตทชาร์ทและตัวสร้างชุดคำสั่งสำหรับวัตถุพร้อมทำงาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วุฒิพงษ์ เรือนทอง . 2544. "การพัฒนาบรรณาธิกรสำหรับสร้างแผนภาพสเตทชาร์ทและตัวสร้างชุดคำสั่งสำหรับวัตถุพร้อมทำงาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วุฒิพงษ์ เรือนทอง . "การพัฒนาบรรณาธิกรสำหรับสร้างแผนภาพสเตทชาร์ทและตัวสร้างชุดคำสั่งสำหรับวัตถุพร้อมทำงาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
วุฒิพงษ์ เรือนทอง . การพัฒนาบรรณาธิกรสำหรับสร้างแผนภาพสเตทชาร์ทและตัวสร้างชุดคำสั่งสำหรับวัตถุพร้อมทำงาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.