ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของสภาพด่างต่อระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของสภาพด่างต่อระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน
นักวิจัย : สินีนุช ศศิยศชาติ
คำค้น : BICARBONATE ALKALINITY , ANAEROBIC TREATMENT , UASB
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ศึกษาผลของภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีต่อความต้องการด่าง ในระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ และเปรียบเทียบความต้องการด่างระหว่างน้ำเสียคาร์โบไฮเดรตและน้ำเสียโปรตีน โดยให้ความเข้มข้นซีโอดีคงที่เท่ากับ2500 มก./ล. แต่แปรค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์เท่ากับ 4, 8, 12 และ 16 ก./ล.-วันแต่ละภาระบรรทุกสารอินทรีย์จะแปรค่าอัตราส่วนด่างต่อซีโอดีที่ใช้ โดยน้ำเสียคาร์โบไฮเดรตจะใช้เท่ากับ 0.3:1, 0.9:1 และ 1.5:1 ส่วนน้ำเสียโปรตีนจะใช้เท่ากับ0.3:1, 0.6:1 และ 0.9:1 ชนิดของด่างที่ใช้คือโซเดียมคาร์บอเนต ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพในการกำจัดซีโอดีของระบบมีค่าค่อนข้างสูงอยู่ในช่วง 80-98 เปอร์เซ็นต์ และการแปรค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ไม่มีผลทำให้พีเอชของระบบเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อใช้น้ำเสียคาร์โบไฮเดรตที่ด่างต่อซีโอดี 0.3:1, 0.9:1และ 1.5:1 จะให้ค่าพีเอชน้ำออกเท่ากับ 6.6, 7.1 และ 8.0 ตามลำดับ ในขณะที่น้ำเสียโปรตีนที่ใช้ด่างต่อซีโอดี 0.3:1, 0.6:1 และ 0.9:1 ให้ค่าพีเอชเท่ากับ 6.7, 7.1 และ7.7 ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงภาระบรรทุกสารอินทรีย์ไม่มีผลทำให้ค่าพีเอชของระบบเปลี่ยนแปลง แต่พีเอชจะขึ้นกับปริมาณด่างที่เติม และจากการทดลองยังพบว่าน้ำเสียคาร์โบไฮเดรตและน้ำเสียโปรตีนจะต้องการด่างไม่เท่ากัน โดยน้ำเสียโปรตีนจะต้องการด่างน้อยกว่าน้ำเสียคาร์โบไฮเดรต เนื่องจากน้ำเสียโปรตีนจะผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยกว่า และน้ำเสียโปรตีนสามารถผลิตสภาพด่างให้กับระบบได้ จากงานวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงความรู้พื้นฐานในเรื่องความต้องการด่างของระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศว่าความต้องการด่างเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในระบบ เนื่องจากการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือกรดคาร์บอนิกขึ้น ซึ่งส่งผลให้พีเอชของระบบมีค่าลดลง ถ้าระบบมีสภาพด่างไม่เพียงพอที่จะรักษาสมดุลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะทำให้พีเอชลดต่ำลงจนระบบล้มเหลวได้ ดังนั้นสภาพด่างในระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศจะมีบทบาทในการสะเทินคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อควบคุมพีเอชของระบบให้มีสภาวะที่เหมาะสมต่อแบคทีเรียในระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้พัฒนาโมเดลสำหรับคำนวณปริมาณด่างที่ต้องการ โดยด่าง3 ชนิดที่ใช้ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต และโซเดียมไบคาร์บอเนตเมื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าพีเอชที่ได้จากการทดลองและที่ได้จากโมเดลพบว่าค่าจะไม่แตกต่างกัน แสดงว่าโมเดลที่ได้สร้างขึ้นนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยในการออกแบบระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศได้

บรรณานุกรม :
สินีนุช ศศิยศชาติ . (2544). บทบาทของสภาพด่างต่อระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สินีนุช ศศิยศชาติ . 2544. "บทบาทของสภาพด่างต่อระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สินีนุช ศศิยศชาติ . "บทบาทของสภาพด่างต่อระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
สินีนุช ศศิยศชาติ . บทบาทของสภาพด่างต่อระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.