ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ของบุคลากรที่ดำเนินงานในโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในโรงพยาบาลจิตเวช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ของบุคลากรที่ดำเนินงานในโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในโรงพยาบาลจิตเวช
นักวิจัย : ดวงจันทร์ สาระอาภรณ์
คำค้น : PERCEPTIONS , ELDERLY PERSONS , ELDERY MENTAL HEALTHY PROJEC
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000725
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพที่เป็นจริงของเป้าหมายหลัก 5 ประการของโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2544 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการฯ จำนวน 220 คน ในโรงพยาบาลจิตเวช 5 แห่ง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2545 อัตราการตอบกลับร้อยละ 80.9 (มีผู้ตอบกลับ 178 ราย) พบว่าโดยทั่วไปคะแนนการรับรู้ของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพที่เป็นจริงของเป้าหมายหลัก 5 ประการ อยู่ในระดับสูง (คะแนนระหว่าง 2.00-3.00)และระดับปานกลาง (คะแนนอยู่ระหว่าง 1.00-1.99) ตามลำดับ การเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้ความสำคัญและสภาพที่เป็นจริงในรายเป้าหมายเป็นดังนี้ คือ การมีคู่มือมาตรฐานบริการ 2.14 และ 1.87 คะแนน ตามลำดับ การมีบริการที่มีมาตรฐานในโรงพยาบาล 2.51และ 1.88 คะแนน บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2.54 และ 1.98 คะแนน การมีคู่มือภาวะสมองเสื่อม/ภาวะซึมเศร้า 2.43/2.89 และ 1.79/1.76 คะแนน การมีฐานข้อมูล 2.49 และ1.67 คะแนน และคะแนนในภาพรวมของการรับรู้ความสำคัญ และสภาพเป็นจริงคือ 2.53 และ1.82 คะแนน ตามลำดับ ความแตกต่างของคะแนนการรับรู้ ความสำคัญและสภาพเป็นจริงของเป้าหมายหลัก5 ประการ บ่งชี้ว่า ยังมีความเป็นไปได้ ที่จะปรับปรุงพัฒนา ให้การดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ดวงจันทร์ สาระอาภรณ์ . (2544). การรับรู้ของบุคลากรที่ดำเนินงานในโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในโรงพยาบาลจิตเวช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดวงจันทร์ สาระอาภรณ์ . 2544. "การรับรู้ของบุคลากรที่ดำเนินงานในโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในโรงพยาบาลจิตเวช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดวงจันทร์ สาระอาภรณ์ . "การรับรู้ของบุคลากรที่ดำเนินงานในโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในโรงพยาบาลจิตเวช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ดวงจันทร์ สาระอาภรณ์ . การรับรู้ของบุคลากรที่ดำเนินงานในโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในโรงพยาบาลจิตเวช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.