ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : ชรินทร์ ศึกษากิจ
คำค้น : PARTICIPATION , SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION , HEALTHCARE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000724
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การมีส่วนร่วมของสมาชิก อบต. ในการดูแลสุขภาพประชาชนใน 5 ด้านได้แก่ การศึกษาชุมชน การวางแผน การดำเนินงาน การรับผลประโยชน์และการติดตามและประเมินผล และ เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของสมาชิก อบต. ตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล, เศรษฐกิจและสังคม, ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 278 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับ195 คน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิก อบต. อำเภอกระทุ่มแบนในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยภาพรวมมากกว่า สมาชิก อบต. อำเภอบ้านแพ้ว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.001) แต่ใน 5 ด้านพบว่า ด้านการดำเนินงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.003) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สมาชิก อบต. บ้านแพ้วมีคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมมากที่สุดในด้านการรับผลประโยชน์ (3.50) ซึ่งต่างจากอำเภอกระทุ่มแบนพบว่า คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการดำเนินงาน (3.67) การเปรียบเทียบในการมีส่วนร่วมของสมาชิก อบต. พบว่า คะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของสมาชิก อบต. อำเภอบ้านแพ้วในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ตาม อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน การร่วมทำกิจกรรมด้านสาธารณสุขกับสถานีอนามัย การร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมด้านสาธารณสุขกับโรงพยาบาลชุมชน การได้รับข้อมูลข่าวสาร และชั้นของอบต. ส่วนคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของสมาชิก อบต. อำเภอกระทุ่มแบนในการดูแลสุขภาพประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ตามระดับการศึกษา ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง การร่วมทำกิจกรรมด้านสาธารณสุขกับสถานีอนามัย การร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมด้านสาธารณสุขกับสถานีอนามัย จำนวนหมู่บ้าน และรายได้ของ อบต. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนที่พบมากที่สุดคือ การขาดความรู้/ประสบการณ์ รองลงมาคือ ขาดวัสดุอุปกรณ์/เทคโนโลยี และขาดงบประมาณในการสนับสนุน ข้อเสนอแนะควรพัฒนาความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อบต. ในงานสาธารณสุขและพัฒนาทักษะในกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข และอบต. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน

บรรณานุกรม :
ชรินทร์ ศึกษากิจ . (2544). การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชรินทร์ ศึกษากิจ . 2544. "การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชรินทร์ ศึกษากิจ . "การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ชรินทร์ ศึกษากิจ . การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.