ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์
นักวิจัย : นรเศรษฐ พัฒนเดช
คำค้น : ALTERNATING SHEDS LONG ROD INSULATOR , NATURAL POLLUTION , FLASHOVERVOLTAGE , LEAKAGE CURRENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับแบบเคลือบธรรมดาในระบบ 33 kV ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับพวงลูกถ้วยแขวน(ANSI CI 52-4) 4 ลูก และกับลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับเคลือบสารกึ่งตัวนำ การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การหาค่าแรงดันวาบไฟตามผิวของลูกถ้วยผิวสะอาดและลูกถ้วยเปรอะเปื้อนตามธรรมชาติ ผลการทดสอบลูกถ้วยผิวแห้งสะอาดพบว่า ค่าแรงดันวาบไฟตามผิว50 Hz ของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับเคลือบธรรมดามีค่าต่ำกว่าพวงลูกถ้วยแขวนประมาณ17 เปอร์เซ็นต์ แต่ค่าแรงดันวาบไฟตามผิวแห้งอิมพัลส์วิกฤตขั้วลบของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับเคลือบธรรมดามีค่าสูงกว่าพวกลูกถ้วยแขวนประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการทดสอบลูกถ้วยเปรอะเปื้อน ได้นำตัวอย่างลูกถ้วยฉนวนไปติดตั้งโดยไม่ได้รับแรงดันที่สถานีไฟฟ้าบางปูเพื่อรองรับสิ่งเปรอะเปื้อนเป็นเวลา 12 เดือน แล้วนำมาทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหาค่าแรงดันวาบไฟตามผิวตามข้อกำหนด IEC 507:1991 และกระแสรั่วไหลผลการทดสอบพบว่าค่าแรงดันวาบไฟตามผิวของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับเคลือบธรรมดาลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามปริมาณการสะสมสิ่งเปรอะเปื้อนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับเคลือบสารกึ่งตัวนำมีค่าแรงดันวาบไฟตามผิวค่อนข้างคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณสิ่งเปรอะเปื้อน และมีค่าสูงกว่าลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับแบบเคลือบธรรมดา โดยที่กระแสรั่วไหลของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับทั้งสองแบบที่ระดับแรงดันปกติมีค่าน้อยกว่า 1 mA

บรรณานุกรม :
นรเศรษฐ พัฒนเดช . (2544). ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นรเศรษฐ พัฒนเดช . 2544. "ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นรเศรษฐ พัฒนเดช . "ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
นรเศรษฐ พัฒนเดช . ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.