ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วย ระบบรางวัล และวัฒนธรรมองค์การ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วย ระบบรางวัล และวัฒนธรรมองค์การ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อุปกิจ พละวงศ์
คำค้น : CONFLICT MANAGEMENT , REWARD SYSTEM , ORGANIZATIONAL CULTURE , ORGANIZATIONAL COMMITMENT , PROFESSIONAL NURSES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000869
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วย ระบบรางวัล และวัฒนธรรมองค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร 5 แห่ง จำนวน 271 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างมีขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามการจัดการความขัดแย้งระบบรางวัล วัฒนธรรมองค์การ และแบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ได้รับการตรวจความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าความเที่ยงของแต่ละแบบสอบถามเท่ากับ .87, .78, .82 และ.82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ((X)=3.42 S.D.=0.50) 2. การจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วย และระบบรางวัล มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ (r=.32 และ .47ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. วัฒนธรรมองค์การ ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ (r=.30 ถึง r=.49) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นลักษณะความเป็นปัจเจกชน ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ (r=.14) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ตัวแปรที่สามารถร่วมกันทำนายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ตัวแปรคือ ลักษณะวัฒนธรรมองค์การด้านเน้นอนาคต ด้านความเป็นปัจเจกชน การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และระบบรางวัล โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 32.0 (Adjusted R('2)=.320)ได้สมการทำนายในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ (^,Z)(,ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ)=+.485('**)(,วัฒนธรรมองค์การลักษณะ เน้นอนาคต) + .300('**)(,ระบบรางวัล) + .130('*)(,วัฒนธรรมองค์การลักษณะความ เป็นปัจเจกชน + .128('*)(,วัฒนธรรมองค์การลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน) ('**)P<.001 ('*)P<.05

บรรณานุกรม :
อุปกิจ พละวงศ์ . (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วย ระบบรางวัล และวัฒนธรรมองค์การ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุปกิจ พละวงศ์ . 2544. "ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วย ระบบรางวัล และวัฒนธรรมองค์การ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุปกิจ พละวงศ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วย ระบบรางวัล และวัฒนธรรมองค์การ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
อุปกิจ พละวงศ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วย ระบบรางวัล และวัฒนธรรมองค์การ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.