ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลวัตและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลวัตและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : อิชฌิกา พรหมทอง
คำค้น : PLANKTON DYNAMICS , DIVERSITY , PHYTOPLANKTON , SIZE-FRACTION , CHLOROPHYLL A
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542001385
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาองค์ประกอบประชากรแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไมโครแพลงก์ตอนและนาโนแพลงก์ตอนบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2540 ถึงเดือนกรกฎาคม 2541 ทุก 2 เดือน หามวลชีวภาพของไมโครแพลงก์ตอนและพิโคและนาโนแพลงก์ตอนในรูปของคลอโรฟิลล์-เออินทรีย์คาร์บอนและอินทรีย์ไนโตรเจน พร้อมทั้งตรวจวัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารหลักในบริเวณศึกษา ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 10 กลุ่ม ไมโครแพลงก์ตอนที่พบมี 70 สกุล ไมโครแพลงก์ตอนสกุลที่พบได้ในทุกช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างคือ ไดอะตอม ~iSkeletonema sp., Thalassiosira spp.~iและ ~iNitzschia spp.~i และสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวสกุล ~iOscillatoria~i ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชมีค่าสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2540 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม2541 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง ความหนาแน่นเฉลี่ยของไมโครแพลงก์ตอนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2541เท่ากับ 2.69 x 10('7) เซลล์ต่อลิตร และต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม 2540 เท่ากับ 3.54x10('5) เซลล์ต่อลิตรโดย ~iSkeletonema sp.~i มีความหนาแน่นมากที่สุดในฤดูแล้ง ส่วน ~iOscillatoria spp.~i มีความหนาแน่นมากที่สุดในช่วงฤดูฝน นาโนแพลงก์ตอนมีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2541 เท่ากับ 2.48x10('7) เซลล์ต่อลิตร และต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2541 เท่ากับ 3.41x10('6) เซลล์ต่อลิตร กลุ่มที่พบมีความหนาแน่นมากคือ แฟลกเจลเลต ไดอะตอม และสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในเวลากลางวันสูงกว่ากลางคืน ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอของแพลงก์ตอนพืชทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 7.85-38.14 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2541 และต่ำสุดในเดือนมกราคม 2541 ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอของไมโครแพลงก์ตอน และพิโคและนาโนแพลงก์ตอนคิดเป็นร้อยละ 35.14 และ64.86 ของคลอโรฟิลล์-เอทั้งหมด ตามลำดับ โดยที่คลอโรฟิลล์-เอส่วนใหญ่มาจากพิโคและนาโนแพลงก์ตอน ยกเว้นในช่วงที่เกิดการบลูมของ ~iSkeletonema sp.~i แสดงให้เห็นว่าพิโคและนาโนแพลงก์ตอนเป็นผู้ผลิตขั้นต้นที่สำคัญในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนและมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดสารอาหารและพลังงานในระบบนิเวศนี้ การแปรผันของประชากรแพลงก์ตอนพืชในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนขึ้นอยู่กับอิทธิพลของความเค็มของน้ำโดยปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาได้แก่แอมโมเนียและซิลิเกต ค่าผลผลิตเบื้องต้นที่ประเมินได้แสดงว่าบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนมีสภาวะเป็น mesotrophicในฤดูฝน 2540 แต่เป้น eutrophic ในฤดูแล้งและฤดูฝน 2541 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพืชที่แตกต่างจากในอดีตซึ่งมีไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่นเกือบตลอดปี แต่อย่างไรก็ตามบริเวณนี้ยังจัดว่าเป็นบริเวณที่มีผลผลิตค่อนข้างสูงเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำแห่งหนึ่ง

บรรณานุกรม :
อิชฌิกา พรหมทอง . (2542). พลวัตและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อิชฌิกา พรหมทอง . 2542. "พลวัตและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อิชฌิกา พรหมทอง . "พลวัตและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
อิชฌิกา พรหมทอง . พลวัตและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.