ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแตกตัว รวมตัว ของส่วนผสม และสมบัติทางลีโอโลจี้ของพอลิเมอร์ผสมแบบไม่เข้ากัน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแตกตัว รวมตัว ของส่วนผสม และสมบัติทางลีโอโลจี้ของพอลิเมอร์ผสมแบบไม่เข้ากัน
นักวิจัย : อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์
คำค้น : Capillary number , elasticity , immiscible blends , Weissenberg number , ความยืดหยุ่น , ตัวเลข แคปปิลลารี่ , ตัวเลข ไวเซนเบอร์ก , พอลิเมอร์ผสมแบบไม่เข้ากัน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4480012 , http://research.trf.or.th/node/298
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาอิทธิพลความยวยืดหยุ่นอย่างอ่อนของเฟสกระจายตัวที่มีต่อพฤติกรรมของอนุภาคกระจายตัวระบบพอลิเมอร์ผสมแบบไม่เข้ากันของพอลิบิวตาไดอีนในพอลิไดเมทธิลไซลอกเซน ภายใต้การไหลแบบเฉือน ซึ่งมีค่าไวเซนเบิร์ก ของเฟสกระจายตัวสูงสุดประมาณ หนึ่ง การบิดเบี้ยวและการคลายตัวของอนุภาคทรงกลมได้รับการศึกษาโดยใช้อุปกรณ์การสร้างการไหลแบบโปร่งใสติดตั้งบนกล้องจุลทรรศน์ จากการทดลองพบว่าเมื่อค่าความยืดหยุ่นของอนุภาคทรงกลมมากขึ้น การบิดเบี้ยวสมดุลย์ของอนุภาคทรงกลมจะลดลงและ ค่าแคปปิลลารีวิกฤติ ที่จุดแตกตัวของอนุภาคทรงกลมจะสูงขึ้น ในระบบพอลิเมอร์ผสมที่ประกอบด้วยเฟสกระจายตัว 20 เปอร์เซ็นต์นั้น เมื่อค่าความยืดหยุ่นของเฟสกระจายตัวสูงขึ้น ค่าแคปปิลลรีสมดุลย์ จะสูงขึ้น แต่มีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จากการทดลองกับอนุภาคทรงกลมโดดเดี่ยวที่สภาวะทดลองเดียวกันซึงชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์การรวมตัวของอนุภาคทรงกลมเกิดค่อนข้างน้อยในสภาวะที่ใช้ทดสอบ นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังได้ศึกษาอิทธิพลความยืดหยุ่นของส่วนประกอบของระบบพอลิเมอร์ผสมที่มีต่อขนาดและการกระจายตัวของขนาดอนุภาคทรงกลมในระบบพอลิเมอร์ผสมแบบไม่เข้ากันของ พอลิสไดรีนและพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูงภายใต้การไหลแบบเฮือน ผลของอัตราส่วนระหว่างค่าความยืดหยุ่นของพอลิเมอร์เฟสกระจายยตัวต่อพอลิเมอร์เฟสต่อเนื่องได้รับการศึกษา ณ อุณหภูมิ ที่ทำให้ค่าอัตราส่วนความหนืดของเฟสกระจายตัวต่อเฟสต่อเนื่องประมาณ 0.5 , 1 และ 2 การทดลองกระทำในเครื่องโคนแอนด์เพลตลีโอมิเตอร์ กล้องจุลทรรศน์เพื่อวัดขนาดของอนุภาคทรงกลมเฉลี่ยโดยปริมาตร จากการทดลองพบว่า เมื่อระบบเข้าสู่สมดุลย์อนุภาคทรงกลมแบบวีสโคลีลาสติคจะมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคทรงกลมแบบนิวโตเนียนเมื่อได้รับแรงเค้นจากการไหลแบบเฉือนเท่ากัน สำหรับระบบพอลิเมอร์ผสมที่มีค่าอัตราส่วนความหนืดจองเฟสกระจายตัวต่อเฟสต่อเนื่องประมาณ 0.5 , 1 และ 2 นั้น ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข แคปปิลลารี่ กับ อัตราส่วนของ ค่าเฟอร์ส นอร์มอลสเตรสดิฟเฟอเรนส์ ของพอลิเมอร์เฟสกระจายตัว ต่อ ของพอลิมเมอร์เฟสต่อเนื่อง เป็นฟังก์ชั่นเพิ่มแบบยกกำลังซึ่งมีค่าดัชนีเลขยกกำลังในช่วง 1.7 ถึง 1.9 The contribution of weak droplet-phase elasticity on droplet behavior is investigated for blends of polybutadiene in poly(dimethyl siloxane ) in a simple shearing flow with droplet-phase Weissenberd Number, Wi d , up to around unity. Droplet deformation and relaxation are measured using an optical How cell mounted on an optical microscope. As the droplet-phase elasticity increases, the steady-state shape deformation at fixed capillary number, Ca , decreases and the critical capillary number for droplet breakup increases. For a 20%-dispersed phase blend, the steady-state capillary number increases with increasing droplet-phase elasticity, but is smaller than for an isolated droplet, suggesting that coalescence has little effect on droplet size in these experiments. The influence of elasticity of the blend constituent components on the size and size distribution of dispersed-phase droplets is also investigated for blends of polystyrene and high density polyethylene in a simple shearing flow. The role played by the ratio of drop to matrix elasticity at fixed viscosity ratio was examined at temperatures at which the viscosity ratios roughly equaled each of three different values : 0.5 , 1 and 2. The experiments were conducted by using a cone-and-plate rheometer, and the steady-state number and volume-mean averages of droplet diametera were determined by optical microscopy. After steady-state shearing, the viscoelastic drops were larger than the Newtonian drops at the same shearing stress. For the blend systems with viscosity ratio 0.5 , 1 and 2 the values of steady-state capillary number were found to increase with the first normal stress difference ratio and followed a power law with scaling exponents between 1.7and 1.9

บรรณานุกรม :
อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ . (2548). การแตกตัว รวมตัว ของส่วนผสม และสมบัติทางลีโอโลจี้ของพอลิเมอร์ผสมแบบไม่เข้ากัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ . 2548. "การแตกตัว รวมตัว ของส่วนผสม และสมบัติทางลีโอโลจี้ของพอลิเมอร์ผสมแบบไม่เข้ากัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ . "การแตกตัว รวมตัว ของส่วนผสม และสมบัติทางลีโอโลจี้ของพอลิเมอร์ผสมแบบไม่เข้ากัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ . การแตกตัว รวมตัว ของส่วนผสม และสมบัติทางลีโอโลจี้ของพอลิเมอร์ผสมแบบไม่เข้ากัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.