ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินระหว่างกระบวนการผลิตอาหารข้นสำหรับโคนมในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินระหว่างกระบวนการผลิตอาหารข้นสำหรับโคนมในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย
นักวิจัย : ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
คำค้น : AFLATOXIN , FEED CONCENTRATE , FEED MANUFACTURER , DAIRY , CONTAMINATION , FACTORS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความชื้นของวัตถุดิบอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ วิธีและระยะเวลาการเก็บรักษาวัตถุดิบที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของอะฟลาท็อกซินในวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารข้นสำหรับโคนม โดยทำการเก็บข้อมูลตัวอย่างวัตถุดิบและอาหารข้นจากโรงงานผลิตอาหารข้นในระดับสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง ระหว่างเดือน ต.ค. 2543 - ก.พ. 2544 และ ต.ค. 2544 -ก.พ. 2545 เก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุก 2 สัปดาห์ เป็นจำนวน 8 งวดติดต่อกัน ในแต่ละงวดวัตถุดิบจะถูกเก็บ 2 ครั้งคือเมื่อวันแรกเข้าสู่โรงงานและก่อนการผสมอาหารวัตถุดิบที่ใช้เป็นตัวอย่าง ได้แก่ ข้าวโพด กากมะพร้าว รำ(หยาบและละเอียด) มันเส้นกากถั่วลิสง กากปาล์ม กากถั่วเหลือง กากถั่วเขียว กากเมล็ดนุ่นกากทานตะวัน และกากเบียร์ ส่วนอาหารข้นเก็บตัวอย่างทันทีเมื่อผลิตเสร็จได้จำนวนวัตถุดิบทั้งหมด161 ตัวอย่าง อาหารข้น 24 ตัวอย่าง สกัดและวิเคราะห์หาปริมาณอะฟลาท็อกซินจากตัวอย่างทั้งหมดด้วยวิธี Immunoaffinity column และ Spectrofluorometer ตามลำดับ การหาความชื้นในวัตถุดิบใช้วิธี Traditional oven method ทำการวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศโดยติดตั้งเครื่องวัดไว้ในแต่ละโรงงาน บันทึกแหล่งที่มา สูตรอาหาร วิธีและระยะเวลาการเก็บรักษาวัตถุดิบของแต่ละโรงงานโดยละเอียด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซิน ได้แก่ ชนิดของวัตถุดิบที่เลือกใช้ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ความชื้นวัตถุดิบและระยะเวลาการเก็บรักษา กากมะพร้าวและข้าวโพดเป็นวัตถุดิบที่มีปริมาณอะฟลาท็อกซินปนเปื้อนสูงกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) วัตถุดิบส่วนใหญ่มีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นภายหลังการเก็บรักษาที่โรงงานทุกโรงงาน โดยปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นนั้นแตกต่างกันไปตามสภาพการเก็บรักษา และระยะเวลาการเก็บรักษาของแต่ละโรงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ Pearson's correlation coefficients และ PROC GLM for Unbalance dataพบว่า การเพิ่มขึ้นของความชื้นในวัตถุดิบมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของอะฟลาท็อกซินในรำละเอียดกากปาล์ม กากถั่วเหลือง กากทานตะวัน กากมะพร้าวและข้าวโพด ส่วนการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการเก็บรักษานั้นมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของอะฟลาท็อกซินในมันเส้นและกากมะพร้อวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทำโปรแกรมพื้นฐานเพื่อควบคุมปริมาณอะฟลาท็อกซินในกระบวนการผลิตอาหารข้นสำหรับโคนมในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

บรรณานุกรม :
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . (2544). ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินระหว่างกระบวนการผลิตอาหารข้นสำหรับโคนมในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . 2544. "ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินระหว่างกระบวนการผลิตอาหารข้นสำหรับโคนมในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . "ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินระหว่างกระบวนการผลิตอาหารข้นสำหรับโคนมในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินระหว่างกระบวนการผลิตอาหารข้นสำหรับโคนมในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.