ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดก๊าซมลพิษความเข้มข้นต่ำหลายองค์ประกอบที่อุณหภูมิสูงโดยปฏิกิริยาเติมอิเล็กตรอน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดก๊าซมลพิษความเข้มข้นต่ำหลายองค์ประกอบที่อุณหภูมิสูงโดยปฏิกิริยาเติมอิเล็กตรอน
นักวิจัย : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4480009 , http://research.trf.or.th/node/295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันมีปัญหาก๊าซกลิ่นเหม็นที่ถูกปล่อยออกจากการฌาปนกิจตามวัดที่มีเป็นจำนวนมากในประเทศไทย แม้ความเข้มข้นของก๊าซเหล่านี้จะต่ำในระดับ ppm หรือ ppb ก๊าซกลิ่นเหม็นดังกล่าวก็ยังสร้างความรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้อาศัยในชุมชุนบริเวณใกล้เคียงนั้น ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นในสถานฌาปนกิจที่ทันสมัยจะมีการติดตั้งเตาเผา After-burner เพื่อทำลายก๊าซกลิ่นเหม็นที่อุณหภูมิสูง จากนั้นจึงดูดอากษสเข้ามาผสมเพื่อลดอุณหภูมิของก๊าซและเจือจางความเข้มข้นของก๊าซกลิ่นเหม็นที่หลงเหลือ แต่กรณีของประเทศไทยวัดเกือบทุกแห่งยังขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดก๊าซกลิ่นเหม็น ความพยายามในการกำจัดก๊าซกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะกรณีมีความเข้มข้นต่ำมากจึงเป็นจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ ปฏิกิริยาเติมอิเล็กตรอนเกิดขึ้น เมื่ออิเล็กตรอนพลังงานต่ำที่ผลิตขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์แบบปล่อยโคโรนาถูกจับไว้โดยโมเลกุลของก๊าซไม่บริสุทธิ์ชนิดอิเล็กโตรเนกาทีฟ เป็นผลให้ไอออนประจุลบถูกผลิตขึ้น ไอออนลบที่ถูกผลิตขึ้นจะเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าไปยังขั้วแอโนด ( ผนังของเครื่องปฏิกรณ์ ) และถูกกำจัดออกที่ผนังนั้น ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การเติมอิเล็กตรอนกับการบำบัดก๊าซมลพิษ รวมทั้งองค์ประกอบของก๊าซที่เกิดจากการฌาปนกิจโดยการทดลอง การวิจัยนี้ครอบคลุมถึงผลกระทบที่สำคัญหลายอย่างได้แก่ กระแสปล่อยออก , ความเข้มข้นของก๊าซขาเข้า , อัตราการไหลของก๊าซ และปริมาณออกซิเจนหรือไอน้ำ ที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดผลการทดลองขี้ให้เห็นว่า โดยทั่วไปแล้ว ถ้ากระแสปล่อยออกยิ่งสูง ประสิทธิภาพการกำจัดจะยิ่งสูงขึ้น ในขณะที่อัตราการไหลของก๊าซและความเข้มข้นของก๊าซขาเข้ากลับให้ผลตรงกันข้าม อนึ่งปริมาณออกซิเจนหรือไอน้ำอาจช่วยเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพการกำจัดได้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการกำจัดก๊าซสไตรีน อะซีทัลดีไฮด์แอมโมเนียและไทรเมทัลเอมีนออกจากกระแสก๊าซไนโตรเจนโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบเติมอิเล็กตรอนก๊าซเป้าหมายเหล่านี้มีกลิ่นเหม็นและเป็นก๊าซองค์ประกอบของก๊าซที่ปล่อยออกจากเตาเผาศพที่อุณหภูมิสูง การทดลองจะมีการกำจัดก๊าซเป้าหมายแต่ละชนิดโดดเดี่ยว ก๊าซเป้าหมาย 2 ชนิดพร้อมกัน และทั้ง 3 ชนิดพร้อมกันด้วย ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า ถ้าความเข้มข้นของก็าซยิ่งต่ำ ประสิทธิภาพการกำจัดจะยิ่งสูงขึ้นโดยไม่ขึ้นกับอุณหภูมิการทดลอง อนึ่งการมรออกซิเจนผสมอยู่ในก๊าซไนโตรเจนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซเป้าหมายให้สูงขึ้นทั้งการกำจัดแบบโดดเดี่ยวและการกำจัดแบบ 2 และ 3 ชนิดพร้อมกัน ส่วนการมีไอน้ำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซเป้าหมายจากก๊าซไนโตรเจนที่อุณหภูมิต่ำ แต่จะลดลงเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีไอน้ำในก๊าซผสมไนโตรเจนและออกซิเจน จะทำให้ประสิทธิภาพการกำจัดต่ำกว่ากรณีที่มีไอน้ำ At present malodorous gases emitted from a large number of crematory furnaces nationwide have been a source of public nuisance, even through their concentrations are at the ppm of ppb levels. In Japan after-burning furnaces are installed at modern crematoria in order to decompose the malodorous gases at high temperature. After that fresh air in mixed with the treated gas to reduce its temperature and dilute the residual malodorous gases. However, mosts temples in Thailand still lack appropriate equipment and technology to treat malodorous gases. Thus the present research aims to remove malodorous gases especially those at very dilute concentrations. Electron attachment reaction occurs when low-energy electrons generated in a corona-discharge reactor are captured by electronegative impurities, producing negative ions. The ions migrate in the electric field to the anode ( reactor wall ) and are removed at the wall. Basic study on the application of electron attachment to the treatment of gascous pollutants including those present in crematory emission gases were carried out experimentally. Several important effects, namely, discharge current, inlet gas concentration, space velocity and coexisting O 2 and / or H 2 O vapor on the removal efficiency have been investigated. The experimental results reveal that generally the higher the discharge current, the higher the removal efficiency, whereas the space velocity and inlet gas concentration yield the opposite results. It is found that the presence of O 2 and / or H 2 O vapor may either enhance or retard the removal efficiency. In addition , to investigate the effect of temperature on the removal of styrene, acetaldehyde, ammonia and trimethylamine gases from N 2 using electron attachment reactor. The target gases are malodorous gaseous components emitted at high temperature from a crematory furnace, the experiments are carried out both for the separate removal of target gases and the simultaneous removal of 2 and 3 target gases. The experimental results reveal that, regardless of the temperature, the lower the inlet concentration, the higher the removal efficiency becomes. It is found that the presence of oxygen enhances the removal efficiency of the target gases both in the separate removal of target gases and the simultancous removal of 2 and 3 target gases. The presence of water vapor enhances the removal efficiency of the target gases from N 2 at low temperature but slightly retards it at high temperature. However, the presence of water vapor in nitrogen and oxygen mixture has adverse effect on the removal efficiency.

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . (2548). การกำจัดก๊าซมลพิษความเข้มข้นต่ำหลายองค์ประกอบที่อุณหภูมิสูงโดยปฏิกิริยาเติมอิเล็กตรอน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . 2548. "การกำจัดก๊าซมลพิษความเข้มข้นต่ำหลายองค์ประกอบที่อุณหภูมิสูงโดยปฏิกิริยาเติมอิเล็กตรอน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . "การกำจัดก๊าซมลพิษความเข้มข้นต่ำหลายองค์ประกอบที่อุณหภูมิสูงโดยปฏิกิริยาเติมอิเล็กตรอน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . การกำจัดก๊าซมลพิษความเข้มข้นต่ำหลายองค์ประกอบที่อุณหภูมิสูงโดยปฏิกิริยาเติมอิเล็กตรอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.