ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแฮปโพลไทป์ของกลุ่มยีนบีตาโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยืนแอลฟาโกลบินในชนกลุ่มชาวน้ำ จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแฮปโพลไทป์ของกลุ่มยีนบีตาโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยืนแอลฟาโกลบินในชนกลุ่มชาวน้ำ จังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : นันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร
คำค้น : BETA-EGLOBIN GENE , BETA-A CLOBIN GENE , ALPHA GLOBIN GENE , GENE DELETION TYPE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542001335
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาชนิดของฮีโมโกลบิน ด้วยวิธีเซลลูโลสอะซิเตทอิเลคโตรโฟเรซีส ของประชากรชาวน้ำ2 กลุ่มคือชาวน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต จำนวน 64 ราย และชาวน้ำที่เกาะสิเหร่ ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต จำนวน 65 ราย ตรวจพบฮีโมโกลบินอีชนิดเฮทเตอโรไซโกต4 รายและ 7 ราย คิดเป็น 6.25 % และ 10.76 % ตามลำดับ ความถี่ยีนบีตาอีโกลบิน f((+b)('E)) เท่ากับ0.031 และ 0.054 ตามลำดับ ในประชากรชาวน้ำพบความถี่ยีนบีตาอีรวม f((+b)('E)) เท่ากับ 0.043 เมื่อศึกษาลักษณะแฮปโพลไทป์ในกลุ่มยีนบีตาอีโกลบินโดยวิธีพีซีอาร์และเอ็นไซม์ตัดจำเพาะส่วนมากพบยีนบีตาอีอยู่บนโครโมโซมชนิด FW 2 มีแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอี 2 แบบเป็นแบบ+ - - - - ((+b)('E)) + - หรือแบบ - + - + + ((+b)('E)) + - เป็นส่วนใหญ่โดยพบว่ายีนบีตาอีที่พบมี chromosomebackground เหมือนในคนไทย คนลาว ลาวโซ่ง ภูไท ชาวโส้ และชาวกูย แสดงให้เห็นว่าชาวน้ำมียีนบีตาอีโกลบินที่มีต้นกำเนิดเดียวกัน และพบชนิด FW 3 มีแฮปโพลไทป์เป็นแบบ - + - + + ((+b)('E)) - +ซึ่งเป็นแฮปโพลไทป์ที่พบได้บ่อยในชาวเขมร แสดงว่ามีการแต่งงานข้ามกลุ่ม ระหว่างประชากรชาวน้ำกับคนที่มีเชื้อสายชาวเขมรและศึกษาลักษณะแฮปโพลไทป์ในกลุ่มยีนบีตาเอโกลบิน พบยีนบีตาเออยู่บนโครโมโซมชนิด FW 2 มีแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาเอเป็นแบบ + - - - - ((+b)('A)) + - และชนิด FW3 เป็นแบบ + - - - - ((+b)('A)) + - และ - + + - + ((+b)('A)) - + ซึ่งเป็นลักษณะแฮปโพลไทป์ที่พบได้มากและสามารถพบได้ในชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ในประเทศไทย จากการศึกษารูปแบบขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบิน ในประชากรชาวน้ำพบเพียงชนิดrightward deletion ( - (+9)('3.7)) เท่านั้น ซึ่งตรวจพบได้ด้วยวิธี Southern blot hybridization มีความถี่อัลลิลเป็น 0.089

บรรณานุกรม :
นันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร . (2542). การศึกษาแฮปโพลไทป์ของกลุ่มยีนบีตาโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยืนแอลฟาโกลบินในชนกลุ่มชาวน้ำ จังหวัดภูเก็ต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร . 2542. "การศึกษาแฮปโพลไทป์ของกลุ่มยีนบีตาโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยืนแอลฟาโกลบินในชนกลุ่มชาวน้ำ จังหวัดภูเก็ต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร . "การศึกษาแฮปโพลไทป์ของกลุ่มยีนบีตาโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยืนแอลฟาโกลบินในชนกลุ่มชาวน้ำ จังหวัดภูเก็ต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
นันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร . การศึกษาแฮปโพลไทป์ของกลุ่มยีนบีตาโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยืนแอลฟาโกลบินในชนกลุ่มชาวน้ำ จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.