ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและประเภทของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วงศ์งูดินในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและประเภทของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วงศ์งูดินในประเทศไทย
นักวิจัย : ปิยวรรณ นิยมวัน
คำค้น : TYPHLOPIDAE , BLIND SNAKE , THAILAND , DIVEKSITY , DISTRIBUTION , KEY , MORPHOLOGY , HABITAT TYPE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542001271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความหลากหลายของชนิดและขอบเขตการแพร่กระจายของงูดินในประเทศไทย จากการสอบสวนเอกสารตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ และการสำรวจภาคสนามใน 6 ภาคของประเทศไทยเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 พบงูดินในประเทศไทยแล้ว11 ชนิด ได้แก่ งูดินหัวขาว ~iRamphotyphlops albiceps~i งูดินบ้าน ~iR. braminus~i งูดินลายขีด~iR. lineatus~i งูดินปักธงชัย ~iR. ozakiae~i งูดินใหญ่อินโดจีน ~iTyphlops diardi~i งูดินหัวเหลือง~iT. floweri~i งูดินโคราช ~iT. khoratensis~i งูดินใหญ่มลายู ~iT. muelleri~i งูดินดอยปุย~iT. porrectus~i งูดินไทย ~iT. siamensis~i และงูดินตรัง ~iT. trangensis~i นอกจากนี้ยังมีงูดินชนิดใหม่อีก 1 ชนิดที่พบในประเทศไทย คือ งูดินอยุธยา ~iT. roxaneae~i ซึ่งกำลังมีผู้ทำการศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์ พบงูดินบ้านจำนวนมากที่สุดมีการกระจายกว้างทั่วทุกภาคในประเทศไทย จากการสำรวจภาคสนามพบเป็น รายงานการพบใหม่ คืองูดินดอยปุย ~iT. porrectus~i ในจังหวัดกรุงเทพฯ และงูดินใหญ่มลายู ~iT. muelleri~iในจังหวัดพัทลุง ซึ่งไม่เคยมีรายงานการพบงูดิน 2 ชนิดนี้ใน 2 จังหวัดนี้มาก่อน ศึกษาสัณฐานวิทยาของงูดิน 10 ชนิดคืองูดินหัวขาว ~iR. albiceps~i งูดินบ้าน ~iR. braminus~iงูดินลายขีด ~iR. lineatus~i งูดินปักธงชัย ~iR. ozakiae~i งูดินใหญ่อินโดจีน ~iT. diardi~iงูดินหัวเหลือง ~iT. floweri~i งูดินโคราช ~iT. khoratensis~i งูดินใหญ่มลายู T. muelleriงูดินดอยปุย ~iT. porrectus~i และงูดินตรัง ~iT. trangensis~i โดยศึกษาในลักษณะของสี รูปร่างจำนวนและรูปร่างเกล็ด ความยาวตัว ความยาวปลาย จมูกถึงเกล็ดปิดทวารร่วม ความยาวหาง ความยาวเกล็ดปลายหาง ความกว้างตัว ความกว้างโคนหาง ความกว้างเกล็ดปลายปากบน ความกว้างหัว ระยะห่างระหว่างตา และเส้นผ่านศูนย์กลางตา พบว่างูดินทั้ง 10 ชนิดมีความแตกต่างกัน สามารถนำมาจัดทำkey ของงูดินที่พบในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังศึกษาความแปรผันของลักษณะภายนอกระหว่างงูดินบ้าน~iR. braminus~i ใน 6 ภาคของประเทศไทย พบว่าความกว้างหัว เส้นผ่านศูนย์กลางตา รูปร่างหางและความยาวเกล็ดปลายหางของงูดินบ้าน ในภาคใต้และภาคตะวันออกมีความแตกต่างจากงูดินบ้านในภาคอื่นอย่างมีนัยสำคัญ พบงูดินในถิ่นที่อยู่อาศัย 3 ประเภท คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และพื้นที่เกษตรกรรม โดยมักพบใต้ดินหรือบนดินที่มีวัสดุคลุมทับ และยังพบอยู่ระหว่างรากไม้เหนือพื้นดินอีกด้วย ดินในบริเวณที่พบมักเป็นดินร่วน สีน้ำตาลเข้ม มีความชื้น สภาพเป็นกรดอ่อน ถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยมักเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ รังมด และจอมปลวก จากผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยเพิ่มข้อมูลทางด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของงูดินในประเทศไทยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยอื่น ๆ และอาจสามารถประยุกต์เพื่อการจัดการการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต่อไป

บรรณานุกรม :
ปิยวรรณ นิยมวัน . (2542). ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและประเภทของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วงศ์งูดินในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยวรรณ นิยมวัน . 2542. "ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและประเภทของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วงศ์งูดินในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยวรรณ นิยมวัน . "ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและประเภทของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วงศ์งูดินในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ปิยวรรณ นิยมวัน . ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและประเภทของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วงศ์งูดินในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.