ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราม การก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราม การก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส
นักวิจัย : ศารุติ แขวงโสภา
คำค้น : POLICE OFFICERS' PERFORMANCE , SUPPRESSING TERRORISM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542001110
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งทำการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้าย ในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานี และนราธิวาส โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน 269 คน นำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ ซึ่งการทดสอบพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้าย ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่ ภูมิลำเนา ศาสนาการใช้ภาษามลายู และลักษณะภูมิประเทศ

บรรณานุกรม :
ศารุติ แขวงโสภา . (2542). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราม การก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศารุติ แขวงโสภา . 2542. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราม การก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศารุติ แขวงโสภา . "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราม การก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ศารุติ แขวงโสภา . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราม การก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.