ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ
นักวิจัย : ภิญโญ ไชยประนัง
คำค้น : PROCESS , BECOMING , MALE PROSTITUTES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542001105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศของชายขายบริการ ภาวะเงื่อนไขของแต่ละขั้นตอนที่มีอิทธิพลผลักดันให้บุคคลเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ รวมทั้งภาวะการปรับตัว แบบแผนพฤติกรรม และทัศนคติของชายขายบริการ ภายหลังการเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ จำนวน 250 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบที่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น2 ลักษณะคือ เชิงสังคมวิทยา โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินตัวแปร 7 ตัว ได้แก่อายุ รายได้ การศึกษา เพื่อน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สถานภาพสมรส และภูมิลำเนาเดิม และลักษณะเชิงมานุษยวิทยา โดยทำการวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม SPSS/PC คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าไคสแควร์ ค่าแกมม่า และค่าเครเมอร์ วี ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 7 กับการเข้าสู่อาชีพขายบริการมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่ำ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานทุกข้อ

บรรณานุกรม :
ภิญโญ ไชยประนัง . (2542). กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภิญโญ ไชยประนัง . 2542. "กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภิญโญ ไชยประนัง . "กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ภิญโญ ไชยประนัง . กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.