ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำเสถียรและการทำให้เป็นก้อนของขี้เถ้าที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำเสถียรและการทำให้เป็นก้อนของขี้เถ้าที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตา
นักวิจัย : อธิวัตร จิรจริยาเวช
คำค้น : STABILIZATION , SOLIDIFICATION , HEAVY METAL SLUDGE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000851
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการทำเสถียรและการทำให้เป็นก้อนของขี้เถ้าที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตา โดยใช้วัสดุประสานชนิดต่างๆ เพื่อพิจารณาเลือกใช้ชนิดและสัดส่วนของวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุดในการทำขี้เถ้าที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตาที่อุณหภูมิต่างๆ (400 องศาเซลเซียส,800 องศาเซลเซียส และ 1,200 องศาเซลเซียส) ให้เป็นก้อนแข็ง และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2531) และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540)กากตะกอนน้ำมันเตาที่ใช้ในการทดลองนั้นได้มาจากก้นถังพักน้ำมันเตาของคลังน้ำมันพระโขนง ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันการกำจัดตะกอนน้ำมันเหล่านี้จะใช้วิธีการเททิ้งลงในบ่อเก็บกักตื้นๆ เพื่อปล่อยให้มีการย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ซึ่งอาจเกิดการสะสมของโลหะหนักในดินหรือในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นดินบริเวณนั้นได้ จากการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำชะละลายตามวิธีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) พบว่ามีความเข้มข้นของโครเมียม 5.16 มก./ล. และปรอท 0.25 มก./ล. ซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ที่ 5 มก./ล. และ 0.2 มก./ล.ตามลำดับ กากตะกอนน้ำมันเตานี้จึงถูกจัดให้เป็นของเสียอันตราย สำหรับการวิจัยนี้ได้นำตัวอย่างตะกอนน้ำมันเตาที่นำไปเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส, 800 องศาเซลเซียส และ 1,200 องศาเซลเซียส แล้วนำขี้เถ้า (Ash) หรือสิ่งที่เหลืออยู่(Residue) มาทำการศึกษาค่าความเข้มข้นของโครเมียมในน้ำชะละเลย หลังจากนั้นก็ศึกษาหาวิธีการทำเสถียรขี้เถ้าที่ได้จากการเผา และทำให้เป็นก้อนต่อ โดยใช้วัสดุประสานคือ ปูนซีเมนต์ ปูนขาวปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว ปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ 10% และปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ 20% โดยใช้อัตราส่วนผสมของวัสดุประสานต่อน้ำหนักขี้เถ้าต่างๆ กัน เพื่อทำการตรึงโลหะหนักที่ยังเหลืออยู่หลังจากผ่านการเผารวมทั้งตรวจสอบความสามารถในการชะละลายหลังการทำให้เป็นก้อนแข็ง ตามวิธีมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และประมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัดต่อปริมาตรตะกอนน้ำมันเตาที่เกิดขึ้นรวมถึงต่อราคาน้ำมันเตา ผลการวิเคราะห์น้ำชะละลาย ตามวิธีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า กากตะกอนน้ำมันเตามีปริมาณโครเมียม 5.16 มก./ล. ปรอท 0.25 มก./ล. ส่วนขี้เถ้าที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตาที่400 องศาเซลเซียส, 800 องศาเซลเซียส และ 1,200 องศาเซลเซียส มีปริมาณโครเมียม 2.01, 1.97และ 1.93 มก./ล. ตามลำดับ ส่วนปริมาณปรอทนั้นตรวจไม่พบในขี้เถ้าหลังการเผาทั้ง 3 อุณหภูมิ และจากการทดลองนำขี้เถ้าที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตาไปทำให้เป็นก้อนแข็งพบว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้ในอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ร้อยละ 13 โดยน้ำหนักจะทำให้ก้อนตัวอย่างมีค่ากำลังรับแรงอัด 15.67 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีกำลังรับแรงอัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งกำหนดไว้ที่ 14 กก./ตร.ซม. และเป็นสัดส่วนผสมที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุประสานชนิดอื่นๆ สำหรับการทดลองหาอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานพบว่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่ 0.6 จะให้กำลังรับแรงอัด 19.07 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับวัสดุประสานชนิดเดียวกันและที่อัตราส่วนผสมเดียวกัน สำหรับค่าใช้ในการกำจัดกากตะกอนน้ำมันเตาจ่ายซึ่งประกอบด้วย ค่าเผากากตะกอนน้ำมันเตา ค่าใช้จ่ายในการทำให้เป็นก้อน ค่าขนส่งไปยังหลุมฝังกลบ และค่าฝังกลบที่ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมราชบุรี ในการกำจัดกากตะกอนน้ำมันเตาเท่ากับ 4,264 บาท ต่อปริมาณกากตะกอนน้ำมันเตา 1 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของราคาน้ำมันเตา

บรรณานุกรม :
อธิวัตร จิรจริยาเวช . (2542). การทำเสถียรและการทำให้เป็นก้อนของขี้เถ้าที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อธิวัตร จิรจริยาเวช . 2542. "การทำเสถียรและการทำให้เป็นก้อนของขี้เถ้าที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อธิวัตร จิรจริยาเวช . "การทำเสถียรและการทำให้เป็นก้อนของขี้เถ้าที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
อธิวัตร จิรจริยาเวช . การทำเสถียรและการทำให้เป็นก้อนของขี้เถ้าที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.