ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยเทคนิคการตกตะกอน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยเทคนิคการตกตะกอน
นักวิจัย : พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์
คำค้น : SEDIMENTATION , TWOMEY ALGORITHM , AUTOMATIC SIZE ANALYSIS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000808
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ลักษณการกระจายขนาดของอนุภาคเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการกำหนดลักษณะสมบัติของวัสดุอนุภาค(ฝุ่น, ผง, เรซิน ฯลฯ) ในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะพัฒนาเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคเพื่อให้การวัดวิเคราะห์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการนำหลักการและเทคนิคใหม่ๆ มาประยุกต์ในการวัดการกระจายขนาดของวัสดุอนุภาค แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่าค่าการกระจายขนาดของอนุภาคตัวอย่างเดียวกันที่วิเคราะห์ได้จากเครื่องมือที่มีหลักการการวัดที่แตกต่างกันจะให้ผลที่ต่างกันได้มาก ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้หลักการอย่างเดียวกัน ผลที่ได้ยังแตกต่างกันได้อีกตามบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ ดังนั้นงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเครื่องวิเคราะห์การกระจายของอนุภาคโดยหลักการการตกตะกอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้งานได้สะดวกขึ้นและให้ผลที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เพราะการวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยวิธีการตกตะกอนเป็นวิธีมาตรฐานที่กำหนดโดยมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น จากผลการศึกษาพบว่า การประดิษฐ์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์กระจายขนาดตามวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น โดยการเพิ่มการขจัดสัญญาณรบกวนออกจากข้อมูล และการสร้างเส้นสัมผัสมาตรฐานทำให้โปรแกรมที่ประดิษฐ์ขึ้นคำนวณการกระจายขนาดได้อย่างถูกต้อง สำหรับการนำเทคนิคนอนลิเนียร์อินเทอเรทีฟอินเวอร์ชันของทูมีมาดัดแปลงเพื่อใช้สำหรับคำนวณการกระจายขนาดของอนุภาคจากข้อมูลที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยวิธีการตกตะกอน พบว่าการเพิ่ม kernel function ที่ได้จากการประดิษฐ์, การปรับเรียบฟังก์ชันการกระจายขนาดของอนุภาค, การกำหนดเกณพ์การหยุดการคำนวณโดยขึ้นอยู่กับค่าความผิดพลาดของผลการทดลอง และการกำหนดค่าเริ่มต้น และค่าสุดท้ายของการคำนวณการกระจายขนาด ทำให้ระเบียบวิธีของทูมีที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถคำนวณค่าการกระจายขนาดได้อย่างถูกต้อง จากการศึกษายังพบว่าระเบียบวิธีของทูมีที่ประดิษฐ์สามารถทำนายการกระจายขนาดของอนุภาคแบบสะสมได้อย่างถูกต้อง ถ้าใช้ข้อมูลที่ใช้เวลาในการทดลองนานกว่าเวลาในการตกตะกอนของอนุภาคที่มีขนาดเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมัธยฐานของอนุภาคตัวอย่าง และยังพบว่าระเบียบวิธีของทูมีที่ประดิษฐ์สามารถทำนายฟังก์ชันการกระจายขนาดของอนุภาคได้แม่นยำขึ้นถ้าทำการคำนวณขนาดของอนุภาคโดยใช้สเกลล็อก

บรรณานุกรม :
พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ . (2542). การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยเทคนิคการตกตะกอน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ . 2542. "การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยเทคนิคการตกตะกอน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ . "การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยเทคนิคการตกตะกอน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ . การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยเทคนิคการตกตะกอน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.