ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงเชื้อมาลาเรียไก่ระยะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงและการเก็บถนอมเชื้อแช่แข็ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงเชื้อมาลาเรียไก่ระยะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงและการเก็บถนอมเชื้อแช่แข็ง
นักวิจัย : ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
คำค้น : CULTIVATION , CRYOPRESERVATION MALARIAL PARASITE , POULTRY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000680
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อทดลองหาวิธีการและน้ำยาเลื้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเชื้อ P. gallinaceum ระยะที่ไม่มีเพศในเม็ดเลือดแดงของไก่ในห้องทดลองและศึกษาวิธีการเก็บและถนอมเชื้อ P. gallinaceum ที่อุณหภูมิ -196 ฐซ การศึกษาในครั้งนี้แบ่งเป็น5 การทดลองคือ การทดลองที่หนึ่ง ศึกษารูปร่างลักษณะของเชื้อ P. gallinaceum ที่พบในเลือดไก่ซึ่งมี 4 ระยะคือ trophozoite, schizont, merozoite และ gametocyte จากแผ่นฟิล์มเลือดบางย้อมสียิมซ่า การทดลองที่สอง ศึกษาระดับการติดเชื้อในกระแสเลือด อัตราการติดโรค และการก่อโรค ที่ทำการฉีดเชื้อ P. gallinaceum โดยมีปริมาณเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อจำนวน 5 x 104 เซลล์ เข้าใต้ผิวหนังลูกไก่ไข่เพศผู้อายุ 2 สัปดาห์ จำนวน 30 ตัว ผลการศึกษาพบว่า เชื้อเริ่มปรากฎในกระแสเลือดในวันที่ 4 และพบมีระดับสูงสุดในวันที่ 14 หลังจากได้รับเชื้อ ไก่มีอัตราการติดโรคร้อยละ 100 และอัตราการตาย ร้อยละ 66.67 อาการทางคลินิกปรากฎชัดเจนในวันที่ 13 ได้แก่ซึม ขี้เขียว เลือดจาง ร้อยละ 100, 67 และ 100 ตามลำดับ ผลการผ่าซากในวันที่ 0, 4, 8, 12 และ16 ปรากฏรอยโรคชัดเจนในวันที่ 16 ตับมีสีดำคล้ำ ม้ามขยายใหญ่และมีสีดำคล้ำถุงหุ้มหัวใจมีของเหลว และไตบวมน้ำ ลักษณะเด่นทางจุลพยาธิวิทยา คือ malarial pigment จำนวนมากที่ตับและม้ามแต่พบประปรายที่ สมอง หัวใจและไต การทดลองที่สาม เพาะเลี้ยงเชื้อ P. gallinaceum ระยะไม่มีเพศที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงของไก่ในถาดเพาะเลี้ยงขนาด 24 หลุม ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ RPMI 1640 ที่มีส่วนผสมของ HEPESและโซเดียมไบคาร์บอเนต ในบริเวณของซีรั่มไก่ที่แตกต่างกัน และบ่ม ( incubate ) ในสภาวะบรรยากาศที่แตกต่างกันของ CO2:O2:N2 ที่อุณหภูมิ 37 ฐซ เป็นเวลา 7 วัน ผลการศึกษาพบว่า การเพาะเลี้ยงของเชื้อ P. gallinaceum ระยะไม่มีเพศที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร การทดลองที่สี่ ศึกษาการเก็บถนอมเชื้อเพื่อการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -196 ฐซ ด้วยวิธี 2-stepcooling method โดยน้ำยาถนอมเชื้อ 3 ชนิด คือ glycerol-sorbitol, glycerol-lactate buffer และpolyvinyl pyrolidone เป็นระยะเวลา 1 และ 3 เดือน ผลการศึกษาพบว่า glycerol-lactate bufferมีความเหมาะสมมากกว่าอย่างอื่นในการใช้เก็บถนอมเชื้อ P. gallinaceum โดยมีอัตราการติดโรคในไก่สูงถึงร้อยละ 100 และ 60 ตามลำดับ เมื่อทดสอบโดยการฉีดเลือดเข้าไก่ การทดลองที่ห้าศึกษาเอนไซม์ lactate dehydrogenase (LDH) ของเชื้อ P. gallinaceumที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงไก่ที่มีปริมาณเชื้อต่าง ๆ กัน โดยวัดค่า OD ที่ 650 nm ผลปรากฎว่าระดับของเอนไซม์ LDH มีความสัมพันธ์ที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของเชื้อ โดยที่ค่าเอนไซม์จะแปรผันตามปริมาณเชื้อในเม็ดเลือดแดง

บรรณานุกรม :
ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ . (2542). การเพาะเลี้ยงเชื้อมาลาเรียไก่ระยะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงและการเก็บถนอมเชื้อแช่แข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ . 2542. "การเพาะเลี้ยงเชื้อมาลาเรียไก่ระยะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงและการเก็บถนอมเชื้อแช่แข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ . "การเพาะเลี้ยงเชื้อมาลาเรียไก่ระยะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงและการเก็บถนอมเชื้อแช่แข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ . การเพาะเลี้ยงเชื้อมาลาเรียไก่ระยะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงและการเก็บถนอมเชื้อแช่แข็ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.