ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานะทางคลินิกและความสามารถทางหน้าที่การงานของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาทางจิตเวชระยะเวลา 3 เดือน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานะทางคลินิกและความสามารถทางหน้าที่การงานของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาทางจิตเวชระยะเวลา 3 เดือน
นักวิจัย : รณชัย คงสกนธ์
คำค้น : โรคซึมเศร้า , สถานะทางคลินิก , ความสามารถทางหน้าที่การงาน , การรักษาทางจิตเวช , DEPRESSION , CLINICAL STATUS , FUNCTIONAL STATUS , PSYCHAITRIC CARE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

~bวัตถุประสงค์ของการศึกษา~b : ศึกษา อัตราการตอบสนองต่อการรักษาทางจิตเวชระยะเวลา 3เดือนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ศึกษาความเปลี่ยนแปลงในความสามารถทางหน้าที่การงาน ของผู้ป่วยเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา รวมทั้งความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก และศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการรักษาในระยะเวลา 3 เดือนและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรักษา~bวิธีการ~b : Prospective descriptive study ศึกษาในผู้ป่วย โรคซึมเศร้า จำนวน 96 คนที่มารับการรักษาแผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 - 31 ธันวาคมพ.ศ.2542 ติดตามการรักษา 3 เดือน~bผลการศึกษา~b : อัตราการตอบสนองต่อการรักษาทางจิตเวชระยะเวลา 3 เดือนร้อยละ 67.7(95%C.I.=58.18-77.23) พบมีการสูญเสียความสามารถทางหน้าที่การงานของผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษาอย่างชัดเจน ความสัมพันธ์ ระหว่าง อาการทางคลินิกที่ดีขึ้น กับ การเปลี่ยนแปลงในความสามารถทางหน้าที่การงาน ค่อนข้างน้อย (Pearson correlation=0.29) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการรักษา คือ 1. รายได้ 2. ปัญหาข้อขัดแข้งในครอบครัว และ 3. การสูญเสียบุคคลที่ใกล้ชิดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (Hosmer and Lemeshow Goodness-of-fit = 0.77)และการศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรักษา อยู่ในระดับดี~uสรุปผลการศึกษา~u : โรคซึมเศร้า เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการสูญเสียความสามารถทางหน้าที่การงานทั้งก่อนและหลังการรักษาอย่างชัดเจน แต่เป็นโรคที่ให้การรักษาได้โดยมีอัตราการตอบสนองที่ดี และเป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยในระยะเวลา เพียง 3 เดือนภายใต้การรักษาขบวนการทางจิตเวช

บรรณานุกรม :
รณชัย คงสกนธ์ . (2542). สถานะทางคลินิกและความสามารถทางหน้าที่การงานของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาทางจิตเวชระยะเวลา 3 เดือน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รณชัย คงสกนธ์ . 2542. "สถานะทางคลินิกและความสามารถทางหน้าที่การงานของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาทางจิตเวชระยะเวลา 3 เดือน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รณชัย คงสกนธ์ . "สถานะทางคลินิกและความสามารถทางหน้าที่การงานของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาทางจิตเวชระยะเวลา 3 เดือน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
รณชัย คงสกนธ์ . สถานะทางคลินิกและความสามารถทางหน้าที่การงานของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาทางจิตเวชระยะเวลา 3 เดือน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.