ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ณัฐญา มาประดิษฐ์
คำค้น : PREVENTIVE BEHAVIORS , NOISE-INDUCED HEARING LOSS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000636
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคหูตึงเหตุอาชีพเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการทำงานสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดัง ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรคนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและเฝ้าคุมทั้งในสิ่งแวดล้อมและตัวคนงาน การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ที่จะศึกษาอัตราความชุกของโรคหูตึงเหตุอาชีพพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ สิ่งชักนำให้เกิดการป้องกันโรคและการเกิดโรคหูตึงเหตุอาชีพกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง เลือกจากผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษาในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม จำนวน 3 แห่ง ที่มารับการตรวจการได้ยิน ในปีงบประมาณ 2541 รวมทั้งสิ้น 1,722 ราย เลือกเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจการได้ยินปกติ 511 รายและมีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง 58 ราย ส่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ตอบด้วยตนเองรวม 555 ราย จาก ทั้งหมด 569 ราย อัตราการตอบกลับร้อยละ 87.8 รวม 480 ฉบับ เป็นเพศชาย 457 ราย เพศหญิง 23 รายผลการศึกษาพบว่า อัตราความชุกของโรคหูตึงเหตุอาชีพมีค่าเท่ากับ 3.4 ต่อ 100 ประชากร พฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพโดยรวมพบว่ากลุ่มที่การได้ยินปกติมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคร้อยละ 49.1 มากกว่ากลุ่มที่การได้ยินผิดปกติที่มีพฤติกรรมในการป้องกันโรค ร้อยละ 40.9ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ สิ่งชักนำให้เกิดการป้องกันโรคและ การเกิดโรคหูตึงเหตุอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันโรค ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษาอายุงาน และพฤติกรรมในการป้องกันโรคบางอย่าง เช่น พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันหู การไปรับการตรวจการได้ยิน มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหูตึงเหตุอาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยในแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพไม่สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพในผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ดังนั้นในขณะที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับเสียงในที่ทำงานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ จึงควรหันมาสนับสนุนการให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันหู และการไปรับการตรวจการได้ยิน เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพ

บรรณานุกรม :
ณัฐญา มาประดิษฐ์ . (2542). ความชุกและพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐญา มาประดิษฐ์ . 2542. "ความชุกและพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐญา มาประดิษฐ์ . "ความชุกและพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ณัฐญา มาประดิษฐ์ . ความชุกและพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.