ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว
นักวิจัย : ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล
คำค้น : MONTE CARLO , Tc-99m , RADIOTRACER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000992
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ใช้วิธีคำนวณแบบมอนติคาร์โลโดยใช้โค้ด MCNP 4A ในการคำนวณประสิทธิภาพการนับรังสีแกมมาพลังงาน 143 keV จากสารละลาย Tc-99m ในน้ำซึ่งบรรจุอยู่ในถังและท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ถึง 25 ซม. โดยเปรียบเทียบผลการคำนวณกับการทดลองโดยใช้หัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์(แทลเลียม) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว และกับการคำนวณแบบวิเคราะห์ซึ่งมีการแก้ผลจากลักษณะทางเรขาคณิตและการดูดกลืนตัวเองของรังสี ผลการวิจัยพบว่าผลการคำนวณจากวิธีมอนติคาร์โลเป็นสัดส่วนกับประสิทธิภาพการนับรังสี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการคำนวณโดยวิธีนี้สามารถใช้ในการประมาณความแรงของสารรังสีที่ต้องการฉีดเข้าไปในระบบเพื่อหาอัตราการไหล ระยะเวลาที่สารอยู่ในระบบและระยะเวลาในการผสมของสาร

บรรณานุกรม :
ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล . (2542). การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล . 2542. "การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล . "การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล . การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.