ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้าด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้าด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว
นักวิจัย : ประกฤต ฉัตรแสงอุทัย
คำค้น : STABILIZATION , SOLIDIFICATION , HEAVY METAL SLAG
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000843
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าโดยใช้วัสดุประสานชนิดต่างๆ เพื่อพิจารณาเลือกใช้ชนิดและสัดส่วนของวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุดในการทำกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กให้เป็นก้อนแข็ง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1(พ.ศ.2531) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) กากตะกรันที่ใช้ทดลองเป็นกากตะกรันที่เกิดจากเตาหลอมเหล็กในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะมีกากตะกรันประเภทนี้ เกิดขึ้นประมาณ 45,300 ตันต่อปี กากตะกรันที่เกิดขึ้นมี 2 ประเภท ได้แก่ กากตะกรันดำคือ กากตะกรันที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการกำจัดสารมลทินในน้ำเหล็ก และกากตะกรันขาว คือ กากตะกรันที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปรับแต่งคุณภาพของน้ำเหล็ก กากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้านี้ถูกจัดให้เป็นของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิดจำเพาะประเภทหรือจำเพาะชนิด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) ผลการศึกษาพบว่า ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์เป็นวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุดในการทำกากตะกรันทั้ง 2ชนิดให้เป็นก้อนแข็ง โดยประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดและมีค่ากำลังรับแรงอัดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุประสานชนิดอื่น คือ ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว ปูนซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลิเกตและปูนซีเมนต์ผสมปูนขาวผสมโซเดียมซิลิเกต ที่อัตราส่วนผสมที่เท่ากัน และพบว่าอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่ร้อยละ 15 เทียบกับน้ำหนักของกากตะกรันทั้ง 2 ประเภท และที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 0.7 เป็นสัดส่วนที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด โดยมีค่ากำลังรับแรงอัดผ่านมาตรฐานของประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2531) ความหนาแน่น และปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัด ผ่านมาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการทำให้เป็นก้อน ค่าขนส่งไปยังหลุมฝังกลบ และค่าฝังกลบที่ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี ในการกำจัดกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้าทั้ง 2 ชนิดรวมกัน เท่ากับ 1,230 บาท ต่อตันกากตะกรัน หรือเท่ากับ 73.80 บาทต่อการผลิตเหล็กเส้น 1 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของราคาเหล็กเส้น

บรรณานุกรม :
ประกฤต ฉัตรแสงอุทัย . (2542). การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้าด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประกฤต ฉัตรแสงอุทัย . 2542. "การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้าด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประกฤต ฉัตรแสงอุทัย . "การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้าด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ประกฤต ฉัตรแสงอุทัย . การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้าด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.