ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดจำแนกพันธุกรรมในกุ้งกุลาดำ ~iPenaeus monodon~i Fabriciusโดยเทคนิคไมโครแซเทลไลต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดจำแนกพันธุกรรมในกุ้งกุลาดำ ~iPenaeus monodon~i Fabriciusโดยเทคนิคไมโครแซเทลไลต์
นักวิจัย : พิทักษ์ สูตรอนันต์
คำค้น : ~iPenaeus monodon~i , black tiger prawn , microsatellite , DNA typing kit
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542001289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการคัดเลือกไมโครแซเทลไลต์จำนวน 8 ตำแหน่ง ได้แก่ CSCUPmo1, CSCUPmo2,CSCUPmo3, CSCUPmo4, CSCUPmo6, CSCUPmo7, CSCUPmo9 และ CSCUPmo11 เพื่อใช้ในการจำแนกพันธุกรรมกุ้งกุลาดำ โดยศึกษาความหลากหลายในกลุ่มประชากรกุ้งจากจังหวัดตราดประมาณ 50 ตัว พบจำนวนอัลลีลของแต่ละตำแหน่งเท่ากับ 29, 27, 27, 21, 29, 22, 33 และ 10 อัลลีลตามลำดับ ได้ค่าเฮเทอโรไซโกซิตี (heterozygosity) ในช่วง 0.21 ถึง 0.90 และให้ขนาดของอัลลีลตั้งแต่ 132 ถึง 380 คู่เบส คัดเลือกเฉพาะเครื่องหมายไมโครแซเทลไลต์ 6 ตำแหน่งที่ให้ผลความหลากหลายสูง และให้แถบดีเอ็นเอที่ชัดเจน เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบยีโนไทป์ ยกเว้นไมโครแซเทลไลต์ที่ตำแหน่ง CSCUPmo3 กับ CSCUPmo7 ที่อ่านผลยาก และ ให้ยีโนไทป์แบบโฮโมไซกัส(homozygous) มากผิดปกติ ชุดจำแนกพันธุกรรมของกุ้งกุลาดำโดยเทคนิคไมโครแซเทลไลต์ ที่ได้รับการพัฒนา ต้องการตัวอย่างเนื้อเยื่อ หรือ เลือดในเอทานอล เพียง 10 มิลลิกรัม หรือ 5 ไมโครลิตรตามลำดับ สำหรับการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีอัลคาไลน์ การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ไมโครแซเทลไลต์แบบมัลติเพลกซ์ (multiplex) ช่วยให้สามารถตรวจสอบยีโนไทป์ของกุ้งได้พร้อมกันทีละหลายตำแหน่ง ซึ่งพบว่าไมโครแซเทลไลต์ที่ตำแหน่ง CSCUPmo1 และ CSCUPmo2 สามารถทำมัลติเพลกซ์พีซีอาร์ได้ ส่วนคู่ไมโครแซเทลไลต์ที่ตำแหน่ง CSCUPmo4 และ CSCUPmo9 กับคู่ไมโครแซเทลไลต์ที่ตำแหน่ง CSCUPmo6 และ CSCUPmo11 มีขนาดของผลิตผลพีซีอาร์ที่ไม่ซ้อนกันสามารถนำมาวิเคราะห์โดยหยอดตัวอย่างพร้อมกันได้ นอกจากนี้สามารถตรวจสอบขนาดของไมโครแซเทลไลต์อัลลีลโดยไม่ใช้สารรังสี โดยนำผลิตผลพีซีอาร์ที่ได้มาแยกขนาดด้วย 8%denaturing polyacrylamide sequencing gel และนำมาย้อมด้วยซิลเวอร์ (silver staining) ส่วนไมโครแซเทลไลต์ที่มีขนาดของอัลลีลต่างกันตั้งแต่ 3 เบส ขึ้นไป ได้แก่ ไมโครแซเทลไลต์ที่ตำแหน่งCSCUPmo11 สามารถแยกความแตกต่างของอัลลีลโดยใช้ 15% denaturing polyacrylamide minigelซึ่งสะดวก และรวดเร็วกว่าการใช้ sequencing gel และสามารถสร้างดีเอ็นเอมาตรฐานสำหรับจำแนกขนาดของอัลลีลที่ตำแหน่ง CSCUPmo11 ได้ ซึ่งช่วยให้การอ่านยีโนไทป์ง่ายและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
พิทักษ์ สูตรอนันต์ . (2542). การพัฒนาชุดจำแนกพันธุกรรมในกุ้งกุลาดำ ~iPenaeus monodon~i Fabriciusโดยเทคนิคไมโครแซเทลไลต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิทักษ์ สูตรอนันต์ . 2542. "การพัฒนาชุดจำแนกพันธุกรรมในกุ้งกุลาดำ ~iPenaeus monodon~i Fabriciusโดยเทคนิคไมโครแซเทลไลต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิทักษ์ สูตรอนันต์ . "การพัฒนาชุดจำแนกพันธุกรรมในกุ้งกุลาดำ ~iPenaeus monodon~i Fabriciusโดยเทคนิคไมโครแซเทลไลต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
พิทักษ์ สูตรอนันต์ . การพัฒนาชุดจำแนกพันธุกรรมในกุ้งกุลาดำ ~iPenaeus monodon~i Fabriciusโดยเทคนิคไมโครแซเทลไลต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.