ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป
นักวิจัย : สุพัฒน์ สุกมลสันต์ , กรองแก้ว กรรณสูต , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
คำค้น : ภาษาอังกฤษ--การทดสอบความสามารถ , ภาษาอังกฤษ--แบบทดสอบ , ภาษาอังกฤษ--การวัดผล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/757
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างและพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป ด้านการฟังเข้าใจความ การอ่านเข้าใจความ และการเขียน ประชากรได้แก่นิสิต/นักศึกษาไทยและประชาชนทั่วไปจำนวนไม่จำกัด ที่สนใจมารับบริการการทดสอบแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพลวิจัย ได้แก่ บุคคลดังกล่าวที่สมัครมาสอบแบบทดสอบชุด 7, 8 และ 9 ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 495ม 1823 และ 1037 คนตามลำดับ ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2538 การวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยโปรแกรม CTIA/Grading และ Tasch เพื่อหาความยกรายข้อของแบบทดสอบ และการกระจายของตัวแปรในการวัด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แบบทดสอบแต่ละทักษะสามารถแบ่งออกเป็นเกณฑ์ความสามารถได้ 5 ระดับ คือ 2) ระดับความสามารถจำกัดมาก 3) ระดับความสามารถต่ำสุดที่พอใช้งานได้ 4) ระดับความสามารถปานกลาง 5) ระดับความสามารถดี และ 6) ระดับความสามารถดีมาก 7. คะแนนเกณฑ์ระดับความสามารถรวมแต่ละทักษะของแบบทดสอบทุกชุดมี 5 ระดับ เช่นเดียวกัน และในแต่ละระดับทีคะแนนเทียบเท่าคะแนน TOEFL ที่แตกต่างกัน 8. เกณฑ์รวมความสามารถด้านฟังความเข้าใจความ และด้านการอ่านเข้าใจความมี 5 ระดับเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถวิเคราะห์หาเกณฑ์รวมด้านการเขียนได้

บรรณานุกรม :
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ , กรองแก้ว กรรณสูต , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . (2541). การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ , กรองแก้ว กรรณสูต , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . 2541. "การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ , กรองแก้ว กรรณสูต , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . "การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ , กรองแก้ว กรรณสูต , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.