ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไป ทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFL

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไป ทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFL
นักวิจัย : ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ , กรองแก้ว กรรณสูต , สุภาณี ชินวงศ์
คำค้น : ภาษาอังกฤษ--การทดสอบความสามารถ , ภาษาอังกฤษ--แบบทดสอบ , ภาษาอังกฤษ--การวัดผล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/756
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตรงร่วมสมัยของแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) และแบบทดสอบ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) โดยศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนนที่ได้จากการสอบ CU-TEP กับคะแนนที่ได้จากการสอบ TOEFL และศึกษาความตรงเชิงทำนายของคะแนนจากแบบทดสอบ CU-TEP ในการทำนายผลการสอบ TOEFL พลวิจัยได้แก่ผู้สมัครสอบ CU-TEP ที่ได้รับการสุ่มอย่างเจาะจงให้ไปสอบ TOEFL จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบทดสอบ CU-TEP 3 ฉบับ และแบบทดสอบ TOEFL ที่จัดสอบในวันที่ 18 ธันวาคม 2541 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC โปรแกรมCTIA/GRADING (Version 6.3) และโปรแกรม Excel ผลการศึกษาปรากฏว่าคะแนนผลการสอบ CU-TEP มีความสัมพันธ์กับคะแนนผลการสอบ TOEFL ในระดับสูงมากทุกฉบับ (r[subscript xy] = 0.94, 0.91 และ 0.91) แต่เมื่อพิจารณาแยกทักษะพบว่าความสัมพันธ์ของคะแนนการอ่าน และการเขียนแบบปรนัยของแบบทดสอบทั้งสองอยู่ในระดับสูง การฟังอยู่ในระดับปานกลาง-สูง และคะแนนการเขียนแบบอัตนัยอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นฉบับที่ 3 ที่มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ สำหรับประสิทธิภาพในการทำนายนั้นแบบทดสอบ CU-TEP ฉบับที่ 2 มีความคลาดเคลื่อนในการทำนายน้อยที่สุดในจำนวน 3 ฉบับ

บรรณานุกรม :
ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ , กรองแก้ว กรรณสูต , สุภาณี ชินวงศ์ . (2543). ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไป ทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFL.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ , กรองแก้ว กรรณสูต , สุภาณี ชินวงศ์ . 2543. "ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไป ทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFL".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ , กรองแก้ว กรรณสูต , สุภาณี ชินวงศ์ . "ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไป ทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFL."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ , กรองแก้ว กรรณสูต , สุภาณี ชินวงศ์ . ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไป ทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFL. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.