ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย
นักวิจัย : อิศรา ศานติศาสน์ , มณีศรี พันธุลาภ , ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ , ศิริมา บุนนาค , อาคม ใจเหล็ก , นวลน้อย ตรีรัตน์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์--บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์--การศึกษาและการสอน , บัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต โดยใช้การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียน การสอน จากบัณฑิตทั้งในแง่ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างที่ใช้เป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาในระหว่างปี พ.ศ. 2522-2526 ซึ่งบัณฑิตเหล่านี้ส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานทั้งในภาคราชการและเอกชน อีกส่วนหนึ่งเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในรายงานจะศึกษาถึงชีวิตความก้าวหน้าในการงานหรือการเรียนของบัณฑิตในแต่ละกรณี สอบถามความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียน การสอน ที่เคยได้ประสบมา ซึ่งจะครอบคลุมถึงการนำความรู้และประสบการณ์จากชีวิตในมหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ในชีวิตช่วงปัจจุบันอีกด้วย หลังจากนั้นจะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของตัวบัณฑิตเองจากผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตในตลาดแรงงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของบัณฑิตในบัณฑิตวิทยาลัยต่าง ๆ การสอบถามต่าง ๆ นี้ จะครอบคลุมถึงคุณภาพของตัวบัณฑิตเองและคุณภาพของบัณฑิตโดยเปรียบเทียบกับบัณฑิตในสาขาเศรษฐศาสตร์ด้วยกันจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของรายงานฉบับนี้ ตัวอย่างอีก 2 กลุ่มคือ อาจารย์ปัจจุบันและนิสิตปัจจุบันจะถูกนำมาศึกษาด้วย เพื่อให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียน การสอนของคณะฯ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตได้ เช่น กิจกรรม และการใช้ชีวิตของนิสิต

บรรณานุกรม :
อิศรา ศานติศาสน์ , มณีศรี พันธุลาภ , ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ , ศิริมา บุนนาค , อาคม ใจเหล็ก , นวลน้อย ตรีรัตน์ . (2530). คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิศรา ศานติศาสน์ , มณีศรี พันธุลาภ , ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ , ศิริมา บุนนาค , อาคม ใจเหล็ก , นวลน้อย ตรีรัตน์ . 2530. "คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิศรา ศานติศาสน์ , มณีศรี พันธุลาภ , ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ , ศิริมา บุนนาค , อาคม ใจเหล็ก , นวลน้อย ตรีรัตน์ . "คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
อิศรา ศานติศาสน์ , มณีศรี พันธุลาภ , ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ , ศิริมา บุนนาค , อาคม ใจเหล็ก , นวลน้อย ตรีรัตน์ . คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.